Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ve mede, dat; bijaldien U. K. H. zoude geraden vinden het Britsen ruw berg- of klipzout op denzelvden voet als het vorige ruwe zout voor altijd te admitteren, den aanvoer van dit Britsen product in Britsche schepen niet kan geweerd worden, en daar dit zout voor de bewerking der raffinaderijen het allervoordeeligst is, en het nog niet bewezen is, of hetzelve voor de visscherijen niet grootendeels zoude kunnen remplaceeren het Spaansch en Portugeesch zout, zoude den voornaamsten zouthandel door den tijd kunnen geraken in handen van den Britschen scheepvaart.

En alsnu overgaande tot het belang van den Nederlandschen scheepvaart, zoo is het onbetwistbaar zeker, dat deze en zelfs eenige der voornaamste takken van onzen nationalen handel aanmerkelijk kunnen benadeelt zijn door de hier voorbeschreven ruime aanvoer van het Britsch berg- of klipzout, die ongetwijfeld het gevolg van de volkomen concessie zoude zijn, alzoo èn de kwaliteit van dat zout èn de mindere vragten van eenen korteren overvoer vanzelve teweeg zoude brengen, dat de zoutziederijen ten laatsten niet anders zouden inkopen en raffineren dan het gemelde zout, dat, zooals wij boven zeiden, den aanvoer van hetzelve grootendeels zoude vallen in handen van den Engelschen scheepvaart en dat de geheele aanvoer uit het zuiden zich zoude bepalen tot de behoeften van de groote visscherij, die gedurende dit jaar slechts 8.000 tonnen (424 scheepslasten) geweest is en bij den terugkeer en den voorigen bloei op zijn hoogst 24.000 tonnen (1.272 lasten) bedragen kan; dat de geheele zouthandel met de Franschen kust, die alleen met Nederlandsche schepen en tot groot voordeel van dezelven geschied, vooral tegenwoordig, daar onze groote zouthaalders meest uit de vaart zijn en welke door de conservatie van den zuidelijken zouthandel weder aan den gang kunnen geraken, voor altoos zoude verlooren zijn en dat dierhalven dien voornamen schakel in de keten der berekeningen over handel en scheepvaart zoude weggenomen en de gehele keten verbroken zijn.

Wij zullen deze waarheid alleen behoeven aan te dringen bierdoor, dat van alle Europeesche handel, die wij uit onze havens of uit het noorden naar het zuiden doen en waarin de Noordsche navigateurs nu meer dan ooit concurrent met ons zijn, geene tak meer doorgaands voedsel voor de scheepvaart oplevert dan deze; dat dit nadeel juist bestaat in de altoos durende behoefte van het zuiden tot den aanvoer der producten van het noorden, en dat de

Sluiten