Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote volume van die producten zooveel scheepsruimte vereischt en de zuidelijke producten zooveel minder-ia kwantiteit en vooral zooveel minder ruimte vorderen, dat een zeer groot aantal van de schepen, die daartoe gebezigd worden, wanvragt zouden thuis komen, wanneer zij de ressources verloren van eene lading zout, die doorgaans op de zoutplaatsen in het zuiden zeer modiek wordt iagekogt, in te nemen; dat de groote concurrentie, die alle zeevarenden op deze vrachtvaart exerceeren, zulke lage vrachten teweeg brengt, dat daarop eene thuiskomende wanvragt niet kan overschieten en dat bij gevolg eene natie, die dat middel vaa dedommagement zoude missen, terwijl andere der concurrente natiën dat behouden zouden, deze tak van scheepvaart en zelfs een groot gedeelte van den aan denzelven geaccrocheerde zeer voordeligen handel zoude moeten opgeven en zij door den tijd haars aandeels

in den activen Europeeschen handel verhezen zoude.

Wanneer men nu de opgenoemde onderscheidene belangen met elkander vergelijke en het nadeel, uit eene voortdurende concessie der ontlasting van het ruwe Britsche bruin klipzout voor den handel en scheepvaart te proflueeren, oversteld tegen het voordeel uit eene ruimere aanvoer van ruw zout te ontstaan, dan vind men, dat aan de eene zijde een onherstelbaar verhes kan ontstaan, terwijl aan den anderen kaat slechts eene hogere betaling blijft, waaraan men sedert onheuchelijke tijden gewoon was en die zich over vele takken verspreid zonder een eenigen derzelven geheel te vernietigen, en beschouwd men dan het evenwigt tusschen deze onderscheidene belangens, dan zoude nu evenals voorheen de schaal moeten overhellen aan de zijde van de scheepvaart en mitsdien de belasting op het Britsch berg- of klipzout behoren te worden geconserveerd; maar het zoude dan ook voor uitgemaakt moeten gehouden worden, dat onze scheepvaart reeds weder hersteld ware op den ouden voet en ia staat om vaa dit voordeel gebruik te makea; «Jij zoude reeds weder op de hoogte moeteu teruggebragt zijn, waarop zij zijn moet om met andere navigateurs gelijkaaa van de voordeden dèr vrachtvaart en ia genoegzame getale gebruik te kunnen maken, omdat anders de aanvoer van het hier te lande benoodigde zout, benevens de voordeden daaraan verknogt, gedeeltelijk valt in handen van diezelvde concurrenten, die men door het behoud der belasting zoude wenschen te equivaleeren. En wie, die de tegenwoordige staat onzer rhederijen kend, wie

Sluiten