Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelieven te bepalen, de tegenwoordige stand der zaken geene definitive maatregelen toelaat en dat ook de gelegenheid behoord te worden geconserveerd, zooals de Secretaris van Staat voor de Buitenlandsche Zaken teregt heeft aangemerkt, om tegen het meerder voordeel, dat uit eene blijvende concessie omtrent het Britsch ruw zout voor het debiet van dat product en voor de Britsche scheepvaart zoude ontstaan, een equivalent voordeel te kunnen bedingen, wanneer het tijd zal zijn daarover met het Britsch gouvernement te onderhandelen.

En alsnu ter adviese overgaande, zouden wij van gedagtenzijn, dat bij gelegenheid, dat de wet op de belastingen en ontlastingen over diversche speciën van de lijst, behorende bij de wet op de convoyen en licenten van 31 July 1725 voor den jare 1815 zal worden herzien en vernieuwd:

ie. het Britsch bruin of rood berg- of klipzout in deszelfs ruw en ongeraffineerde staat, wanneer hetzelve zal aangevoerd worden door Nederlandsche schepen, gelijk te stellen met het ruw zout, dat in de Nederlandsche havens met Nederlandsche schepen van elders wordt ingebragt en alzoo hetzelve zout van /1.— ten honderd pond te ontlossen tot op zes guldens het hondert van 404 maten;

2e. alle ruw zout en dus ook het voorschreven Britsch bruin of rood berg- of klipzout in deszelfs ruwe en ongeraffineerde staat op den invoer met andere dan Nederlandsche schepen te belasten met nog / 6.— boven de tegenwoordige belasting.l)

l) Bij «Je artt. 23 en 24 der wet van'14 Januari 1815, Stsbl. no. 3, is ten slotte bepaald:

Art. 23. Het ruw of grof zout wordt, inkomend, belast met ra guldens van het honderd van 404 maten, van welke belasting echter niet meer dan de helft geheven worden zal, wanneer hetzelve aangevoerd wordt met Nederlandsche schepen.

Art. 24. Het Britsch bruin of rood berg- of klipzout, in deszelfs ruwen en ongeraffineerden staat, wordt op den invoer gelijk gesteld met het ruw of grof zout uit alle andere anden aangevoerd wordende.

Sluiten