Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. dat de vreemde boter in prijs geen invloed maakte op de Iersche;

2. dat deselven alleen inLonden en in den omtrek verbruikt word;

3. dat de vreemde boter alleen '/s der consumptie van deeze stad was, alwaar 's jaarlijks circa 500.000 centenaaren van dat artikel ingebragt word;

4. dat in de maanden Mey, Juny en July weinig of geen aanvoer van Iersche boter plaats heeft, omdat de eerste gemaakte boter van Ierland na Spanje en Portugal uitgevoerd word;

5. dat geduurende die maanden de stad onmogelijk zijn kan zonder aanvoer van vreemde boter, zonder de prijzen voor den burger en gemenen man tot een prijs op te jagen, die zij niet betalen kunnen.

Deeze en meer andere argumenten heeft de heer Lushington mij verzoght om aan hem in een memorie op te geven, die dan ook heden morgen aan hem toegezonden is geworden. Daar het ons duidelijk voorkwam, dat the landed interest groot gewigt bij het gouvernement had, en de heer Lushington ons te kennen gevende rij een protecting duty hebben moesten om de landed interest te te voldoen, helpen en heeft het committee begrepen het heter was te avoueeren, dat het artikel van boter, na hun inzien, een vermeerdering van reghten zouden kunnen lijden, en hebben daartoe 9/4 per-Owt., dus nog 4/2 op de thans exsteerende reghten voorgeslagen, waardoor wij aantoonden, dat het gouvernement van dit artikel een inkomste van circa £ 50 a £ 60.000 's jaars zoude trekken, daar de Iersche belanghebbenden Verzoeken om de vreemde boter met 20 % inkomende reghten te belasten.

Zoals ik de zaak inde, zal ik mijn arbeid in deeze beloond achten, indien de geavanceerde argumenten het gouvernement overtuigd hebben, dat hoogere reghten nadelig zijn zouden zowel voor het land (door den invoer geheel te doen ophouden of te verminderen) als voor het gebruik van dit artikel onder den gemeenen man.

; Wij, hebben tevens aangetoond, dat den invoer van kaas reets onder de tegenswoordige reghten veel vermindert is en dat hoogere reghten den invoer geheel zoude doen ophouden, en tevens beweezen de Hollandsche kaas exclusivelijk door de handwerklieden gebruikt wordt, die geen goedkoper kaas dan de Edammer kunnen bekoomen.

Sluiten