Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

binson de se constituer demain en comité pour prendre en considération le commerce des beurres. C'est dans ce comité que les nouveaux droits seront proposés et discutés.

'} II me paroit d'autant plus probable que les nouveaux droits n'opéront pas en guise de probibition de 1'article que nos beurres

' sont principalement en usage parmi la classe aisée des

hftbitans de Londres qui; si les droitsne sont pas absolument exor bitans, consentiront a payer plus cher un articte qui pour eux en est un de luxe, mais devenu presque denécessitéparrhabitude.

No. 19. — 1816, April 19. — GOLDBERG AAN DEN KONING. (CONCEPT-RAPPORT) 1).

Met leedwezen moeten de ondergeteekenden bekennen,

dat de aangewende pogingen het bedoelde gevolg niet gehad hel> ben, want blijkens het rapport van den consul-generaal May»),

heeft het committé van het Lagerhuis des Britschen parle^

ments op den 2gen Maart besloten om de intomende regten op de vreemde boter en kaas aanmerkelijk te verhoogen en denzelve te brengen op:

boter in een Engelsch schip 20 sh. per centenaar; boter in een vreemd schip 25 sh. per centenaar; kaas in een Engelsch schip 16 sh. per centenaarkaas in een vreemd schip 20 sh. per centenaar. Doch volgens een missive van den heer May aan den eersten ondergeteekenden *) zijn deze regten op de kaas gemodereerd op 10 sh. 6 p. per centenaar, wanneer in Engelsche en op 13 sh., wanneer in vreemde'schepeu inkomende. Dezelve regten hebben totnogtoe bedragen: voor boter 5 sh. i*/* p., voor kaas 4 sh. 4V1 p.,

R' ÜlSiSlt .GoldDer«- a°S- — Het rapport is bij Buitenlandsche Zaken ter mede-onderteekening ingekomen, vandaar dat in den tekst van de „ondergeteekenden wordt gesproken. Van Nagell heeft zijn onderteekening echter niet gegeven, zoodat het rapport niet aan den Koning is doorgezonden. Er is over den verderen gang van zaken niets te vinden in het archief van Buitenlandsche Zaken. Waarschijnlijk zal op, jJè conferentie, die tusschen Van Nagell en Goldberg heeft plaats gehad (blijkens uitnoodiging van a April 1816 (no. 1054/62)), Van Nagell zijn afwijkend standpunt hebben meegedeeld;

*) Van 29 Maart 1816. ») Van 5 April 1816.

Posthumus.

Sluiten