Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder onderscheid of in Engelsche of in vreemde schepen ingevoerd wordende.

De ondergeteekenden») hebben gemeend de aldus door het Britsche parlement daargestel.de maatregelen2), zijnde van eenen dubbelen aart, ook uit een dubbel oogpunt te moeten aanschouwen ; want zij bezwaren aan de eene zijde het debiet van twee der voornaamste Nederlandsche producten en zij drukken aan de andere zijde de Nederlandsche scheepvaart.

De ondergeteekenden geloven zeer gaarne, dat het Britsche gouvernement (volgens de verzekering door lord Castiereagh aan U. M. ambassadeur gegeven»)), als tegen zijn wil door het zoogenoemd landed interest der Iersche landeigenaren tot de bepaling van hoogere inkomende regten op boter en kaas genoodzaakt is geworden: doch het is den ondergeteekenden geenszins gebleken dat de belangens der Iersche landeigenaren hebben kunnen provoceren een onderscheid omtrent onze producten, wanneer ze op Britsche of in andere schepen ingevoerd worden.

De ondergeteekenden willen mede zeer gaarne geloven, datde verhoogde inkomende regten in Engeland den invoer van Nederlandsche boter niet geheel zullen doen ophouden of onmogelijk maken en dat de Engelsche consommateurs den last dier verhoogde regten insgelijks gevoelen zullen. Het is zelfs met waarschijnlijkheid te voorzien, dat de geïnteresseerden middelen vinden zullen, om het bezwaar dier inkomende regten gedeeltelijk te eludeeren, evenals zulks ten aanzien van de genever plaats vindt, doch het gouvernement kon op zodanige middelen niet rekenen en nog minder dezelve autoriseeren. Daar echter de Nederlandsche boter voornamelijk in Engeland haar debiet totnogtoe gevonden heeft, zoo is het geenszins te ontkennen, dat de verhoging der inkomende regten in Groot-Britanniën voor den Nederlandschen landbouw zeer nadeelig zal worden. Het debiet der boter wordt daardoor moeyelijk gemaakt en zal verminderen en de Nederlandsche landeigenaar zal door de vermindering der prijzen van dat product aanmerkelijk in zijn bestaan en welvaart benadeeld worden. Ten aanzien van de kaas zijn die regten nog drukkender, want zij zullen op dat artikel bijna als prohibitiën opereren. Hetgeen echter het ongunstig effect dier maatregelen nog aanmerkelijk ver-

i) Zie hiervóór, blz. 33, noot i. ') 56 Geo. III, c. 25 en 26. •) Zie no. 18.

Sluiten