Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en ook het nauwe verband in.hetwelke het kaasproduct met dat der boter staat, vordert dezelve voor de kaas. Het vérhes van 's rijks schatkist zal kunnen gevonden worden door de maatregelen, welke het in Grcot-Britarouèn gemaakte onderscheid tusschen den invoer van boter en kaas in eigen of in vreemde schepen vordert.

Dat onderscheid komt ten aanzien der boter neer op bijna ƒ 3.— per 100 pond.en ten aanzien der kaas op bijna /1.10.—; de ondergeteekenden*) zijn van opinie, dat ook zodanig onderscheid door U. M. zoude kunnen daargesteld worden ten aanzien van den uitvoer der genoemde producten in Nederlandsche of in vreemde schepen. Daar echter daarbij nog enige andere bedenkingen zich opdoen, zoo zullen de ondergeteekenden de vrijheid nemen deze aan U. M. open te leggen.

Het in Groot-Britanniën daargesteld onderscheid drukt bijna bij uitsluiting den invoer onzer producten in onze schepen.

Het zal derhalve nodig zijn, dat de Nederlander een ander debiet voor deze producten — vooral voor de boter — zoèke, bijaldien hij zulks zal kunnen vinden. Wilde men nu den uitvoer in alle vreemde schepen zonder onderscheid belasten met het beloop der in Engeland daargestelde verschillende regten, dan konde het ligt gebeuren, dat ook bij andere mogendheden soortgelijke belemmerende maatregelen geprovoceerd werden, waardoor dan het nadeel nog grooter zoude worden. Het zal derhalven, naar het inzien der ondergeteekenden, staatkundig zijn, om alleen ten aanzien van die mogendheid, welke hetzelve door eigen maatregelen veroorzaakt, een verschillend regt daar testellen.

De ondergeteekenden proponeeren derhalven aan U. M. om den uitvoer van boter en kaas (behalvenin Britsche schepen) vrij te stellen van uitgaande regten, doch in Britsche schepen uitgevoerd wordende, te belasten de boter met / 3.— per 100 pond en de kaas met / ï.10 per 100 pond.

. Het verlies van 's rijks schatkist zal daardoor waarschijnlijk niet vergoed worden, doch het tekort zal welligj bij de daarstelling der inkomende en uitgaande regten kunnen gevonden worden door eene verhoging der inkomende regten op het een of ander der Britsche producten.

*) Blz. 33, noot 1.

Sluiten