Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voet, op welken de Nederlandsche schepen in de Engelsche, Deensche en Portugeesche havens ten aanzien van het tonnegeld en verdere regten worden behandeld, om daarna zijne gedachten aan H. D. omtrent de zaak ten principale mede te deelen.

In Groot-Brittanniè" worden van de Nederlandsche schepen geene meerdere lastgelden (tonnage money) afgevorderd dan van de nationale, doch de vreemde schepen zijn onderhevig aan de betaling van de zoogenaamde trinity-dues. Deze regten bedragen voor een vaartuig van bijvoorbeeld 108 ton £ 3.19 of omtrent 81/, d. per ton. Een vreemd schip van die grootte betaalt bovendien in de vuurgelden op eene reis van Texel naar Londen eenige weinige schellingen meerder dan een nationaal vaartuig van dezelfde grootte. Eindelijk zijn de vreemdes chepen onderworpen aan een vierde verhooging op het beloop der loodsgelden, tenzij de lading grootendeels uit granen of andere mondbehoeften besta.

Overeenkomstig het tractaat van koophandel tusschen de kroon van Denemarken en de Vereenigde Nederlanden van den jare 1701l), dat bij eene verklaring1, in dato Kopenhagen den xoen December 1817 *), op de geheele uitgestrektheid van het tegenwoordig grondgebied van dit rijk is toegepast, wordt de Nederlandsche scheepvaart in de Deensche staten behandeld als die der meest bevoorregte natie. Deze behandeling verschilt niet van die, welke de Deensche vlag zelve ontmoet, uitgenomen alleen dat koopmanschappen, onder geprivihgeerde vlaggen aangebragt en welke geheel of gedeeltelijk voor den wederuitvoer bestemd zijn, onderworpen zijn aan I % additioneel transito-regt van derzelver waarde, terwijl voor de goederen, met nièt-bevoorregte schepen aangevoerd, eene verhooging van 50 % moet betaald worden.

De Nederlandsche vaartuigen betalen in Portugal insgelijks inen uitgaande een tonnegeld, dat gelijk staat met dat, hetwelk van de Portugeesche schepen en van die der meest bevoorregte natie (Engeland»)) geheven wordt, doch voor het overige worden de bijkomende betalingen voor de Regtbank van Gezondheid,

*) Traetaat van is Juni 1701; Groot-'Placcaatboek V, blz. 397.

*) De verklaring is niet van 10 December, maar van 10 Juli 1S17; zie De Martens, Nouveau Recueil II, blz. 133; Lagemans, Recueil, I,Wr. 318.

*) Volgens het tractaat van 19 Februari 1810. (De Martens, Nouveau Recueil II, blz. 193.

Sluiten