Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is uit de rapporten van U. M. ambassade te Londen bekend geworden, dat bij een acte van het parlement, onlangs uitgevaardigd, de tonnage-duty, zoowel van vreemde als nationale schepen, te rekenen van den Sen July niet meer zal worden geheven en dat dit voor de Nederlandsche beladene schepen eene besparing in de onkosten maakt van een Engelsche schelling per ton, inkomende en uitgaande.

Deze wijziging in de vroegere bepalingen der Britsche wetgeving op dit stuk, in verband met de verdere modificatiën, welke de Engelsche navigatie-acte ondergaan heeftmoet ongetwijfeld eenen gunstigen invloed hebben op de Nederlandsche scheepvaart.

Bij de wet van den rzen Mei 1819»), het last- of tonnegeld betreffende en thans nog vigeerende, is in art. 4 vastgesteld, dat ten dezen als Nederlandsche zeeschepen zullen worden behandeld „alle zoodanige vaartuigen, welke de vlag voeren van en tehuis behooren in een rijk, staat of haven, alwaar van de Nederlandsche schepen geene meerdere of andere lasten dan van eigene schepen worden gevorderd".

Tot hiertoe heeft dit artikel op de Engelsche vaartuigen niet kunnen worden toepasselijk gemaakt, omdat de Nederlandsche schepen aan een verzwaard tonnegeld in de Engelsche havens boven de eigen schepen waren onderworpen. Deze reden door de gemaakte wijziging is Engeland vervallen zijnde, komt het mij voor, dat de zaak thans in de termen gebragt is om de Engelsche vaarr tuigen niet, zooals de reclamatie der Britsche koopheden luidt»), geheel van de betaling van het tonnegeld te ontzetten, wijl zij alsdan van beter natuur zouden worden dan de eigen vaartuigen, maar om dezelve, te rekenen van den $en July tl, met deze gelijk te stellen.

No, 32. _ 1822, September 25. — falck aan den koning *).

— (Het zij) mij gegund U. M. te doen opmerken, dat de

inwilliging van dit verzoek *) niet alleenonze nationalescheepvaart, welke in geen geval ontheven wordt van de betaling van het tonnengeld, van slechtere conditie maken zou dan die der Engelschen

i) Wallace heeft in i8aa een drietal hervormingen in de scheepvaartwetgeving ingevoerd; de verkorte inhoud hiervan is bij Smart, Economie annals, ii, bUt. 104, te vinden.

•) Sttbl. no. 24. ») No. 30. ') r- A., Waterstaat 3567.

»j Van de Britsche kooplieden en van Chad; zie hiervóór no. 30.

Sluiten