Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ding, H. M. by virtue of the powers vested in him by the said act and by and with the advice of his privy council is pleased to order and is hereby ordered that from and after the date of this order all vessels belonging to the subjects of H. M. the king of the Netherlands and being of less burthen than sixty tons, which shall enter into or clear out from any of the ports of the United Kingdom, shall be and they are hereby exempted from taking on board a pilot to conduct them into or from any such ports in all cases, where british vessels being of less burthen than sixty tons are not required by law to take pilots, any law, custom or usage to the contrary notwithstanding.

No. 38. —1823, September 11. — besluit van den koning •).

Op de voordragt van onzen minister van Buitenlandsche Zaken ten geleide eener nota van den Engelschen ambassadeur alhier»),

in aanmerking nemende dat, ofschoon de maatregel,

in dezen door Engeland genomen, als voordeelig voor de kleine vaart onder Nederlandsche vlag moet beschouwd worden, de daaruit te ontstane voordeden echter nog geenszins opwegen tegen die, welke voortvloeyen uit de behandeling, die de Engelsche scheepvaart in het algemeen hier te lande met opzigte tot de loodsgelden ondervindt, en dat het derhalve wenschelijk is, dat in de beide rijken de vaartuigen in het algemeen ten aanzien der loodsgelden behandeld worden op den voet der eigen onderdanen,

hebben goedgevonden en verstaan onzen minister van Buitenlandsche Zaken te magtigen:

i°. om op den Britschen ambassadeur op de gedane mededeeling te kennen te geven, dat wij met te meer genoegen gezien hebben, dat Z. G. B. M. de Nederlandsche vaartuigen onder de 60 ton vrijgesteld heeft van het nemen van loodsen voor alle zoodanige havens van het Vereenigd rijk van Groot-Brittanniën, alwaar Engelsche vaartuigen van dezelfde grootte volgens de wet niet verpligt zijn loodsen te nemen, daar deze aanvankelijke maatregel hoop geeft, dat het Engelsch gouvernement, uit overweging dat de Britsche vaartuigen in het algemeen in de Nederlandsche havens op het stuk der loodsgelden van eene betere natuur zijn dan de

') R. A., Waterstaat 2567. Ook Bijv. Stsbl. 10, blz. 611. 8) No. 37.

Sluiten