Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij dat van deze restitutie geene verdere kwestie zijn zal en zulke tengevolge der door mij geopperde aanmerking, dat de baron Fagel indertijd voorstel had gedaan om bet beginsel der reciprociteit ook tot grootere schepen uit te strekken en dat Engeland, deszelfs nota van 27 September 1823l) zonder eenig antwoord hebbende gelaten, daardoor zelf als het ware de schuld was van het niet behoorlijk schikken der zaak. Hierdoor tottde beschouwing van het gemelde voorstel geleid, is ons gedurig de zwarigheid in den weg geweest, dat de berekening der loodsgelden m Nederland naar den vollen diepgang geschiedt en in Engelandnaar de capaciteit in tonnen, zoodat de wederzijds gevorderd wordende belooning niet wel in vergelijking kan worden gebracht

Ook vonden het de heeren.'met welken ik discuteerde, hard, dat hunne schepen beneden de 60 ton te Ostende en te Vlissingen betalen moesten om het even of zij een loods aan boord namen of niet terwijl de Nederlandsche schepen van dezelfde grootte op de Theems en elders in Groot-Brittanje volkomen vrij waren. Met het détail der discussies zal ik Uwe Exc. niet bemoeihjken. Het resultaat is geweest, dat ik aan mijn gouvernement de keuze uit een der drie volgende middelen voorstellen zoude, wel verstaande dat zoo het van zijne zijde nog een ander middel kende om tot geHjkmatigheid te komen, de mededeeling daarvan alhier welkom

zal wezen. „ , ., ■

1» Geheele vrijstelling van schepen van allerley grootte 111 dezer voege, dat aanteekening geschiede van hetgene de Engelsche in Nederland en de Nederlandsche in Engeland volgens de respectieve loodsregleménten schuldig zullen zijn en dat aan de loodskassen of andere regt hebbende instdHngen het deswege compterende vergoed worde, in het eerste geval door het Nederlandsche en in het laatste door het Britsche gouvernement 2°. Vrijstelling op denzelfden voet van de schepen voor 00 ton

en minder. .

3° Teruggang tot hetgeen vroeger plaats vond en dus tot eene verschillende behandeling van eigene en van vreemde schepen, elk naar welgevallen. **miï

Tot dit laatste zoude men slechts komen mt nood en gaf verreweg de voorkeur aan een der twee andere middelen, waarbij on-

>) Hiervóór, no. 40.

Sluiten