Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dersteld wordt, dat de loodsen altijd inderdaad geleverd zouden worden. De daaraan verbondene meerdere zekerheid zoude de wederzijdsche scheepvaart dus voortaan zonder eenig bezwaar genieten en de schatkist alleen zoude meerdere uitgaven hebben te doen, maar zou naar men meende van luttel aanbelang zijn in vergelijking met de gedurige klagten der reeders en schippers, aan welke de regeringen thans blootgesteld zijn.

Voor zoover de deliberaties over dit een en ander een geruinien tijd zullen moeten duren, mag ik niet afzijn om een voorloopigen maatregel aan te raden, die bijzonder dienstig zoude zijn om de gemoederen hier in vrede en den gang der onderhandeling •) buiten stoornis te houden: ik bedoel de spoedige afschaffing van het één vierde, dat de kleine Engelsche vaartuigen te Ostende en te VUssingen boven onze eigene te betalen hebben, of in andere woorden, bevel om in die havens te handelen zooals reeds ih de noordelijker zeegaten plaats vindt.

No. 44. — 1825, Juh II- — FALCK AAN DE CONINCK *).

Op het slot mijner depêche van voorleden Vrijdag») heb ik verkeerdelijk geschreven „met andere woorden"; om mijne meening uit te drukken moest er staan „hetwelk nog beter zoude zijn", en verzoek ik U. Exc. te bevelen, dat die periode alzoo verbeterd worde.

Sedert gelegenheid gevonden hebbende om den heer Huskisson andermaal op het stuk der loodsgelden te onderhouden, heeft hij zich laten overreden, dat er nog eene andere schikking dan de door hem voorgestelde aannemelijk was en wel deze: in alle Engelsche havens zullen onze schepen beneden de 60 ton vrij zijn niet van loodsen te nemen, maar van loodsgelden te betalen. Men is hier zoo geplaagd door de klagten der loodzen, dat men vreest eerlang genoodzaakt te zullen zijn hun weder op schepen van allerley dimensiën, ook de kleinste, emplooy te moeten verschaffen, doch dit emplooy zal dan zijn ten koste van het Engelsch gouvernement en niet van de vreemde schippers.

Men zal overeenkomen wegens het equivalent van 60 ton in diepgang, en dan zullen de Engelsche schepen van zeven voet of

*) Over het sluiten van een handelsverdrag zie af deeling VIII. *) R. A., coll. Falck, 96. — Ook aldaar in Waterstaat 2567 en in Bdevenregister Londenseh legatie-archief, 8, blz. 108. 5) No. 43.

Posthumus. •

Sluiten