Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer of minder naar bevirKling in alk Nederlandsche havens vrij zijn, hetzij van loodzen te nemen, hetzij van loodsgelden te betalen, naar verkiezing van ons gouvernement. Boven de 60 ton dragt op den daarmede geüjk staande diepgang zullen Nederlandsche schepen in de havens van het Vereenigde Koningrijk en de Engelschen'in die van het rijk der Nederlanden op eenen met de nationale vaartuigen gelijken voet worden behandeld.

Dit laatste, meen ik, dat juist de bedoeling is geweest van 's Konings'besluit van n September 1823 »)• Uwe Exc- ëeUeve zich hetzelve te doen voorleggen en indien hetU mede alzoo voorkomt, twijfel ik niet of deze materie, die gaandeweg eenigszins ingewikkeld was geworden, zal weldra tot wederzijdsch genoegen geregeld zijn.

No. 45< _ 1.825, Augustus 17. — BESLUIT VAN DEN KONING ').

Hebben goedgevonden en verstaan onzen

minister») te magtigen om de één vierde verhooging, welke krachtens de alsnog bestaande reglementen voor de onderscheidene loodswezens in het zuidelijk district der pilotage van vreemde schepen te Ostende en verdere havens geheven wordt, met meer te doen heffen van de aldaar binnen vallende Groot-Bnttannische schepen.

No. 46. — 1825, Augustus 17. — FALCK AAN CANNING 4).

En conséquence de 1'entretien que j'eus ü y a quelque tems avec V. Exc. et Mr. Huskisson, j'ai pris soin de fixer 1'attention de mon gouvernement sur la circonstance, qui vous avait été rapportée par le consul britannique a Ostende relativement a la perception des droits de pilotage sur des batimens de 60 tonneaux et audessous.

V. Exc. apprendra avec satisfaction qu'en vertu des ordres, qui viennent d'être donnés par le roi, 1'augmentation d'un quart, a laquelle sont soumis les pavillons étrangers dans le susdit port et dans 1'Escaut, ne pèsera plus sur les navires anglais, qui seront traités sur le même pied que les nationaux.

i) No. 38. 1 )R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 18 Augustus 1825. no. IQ.

3) Den minister van Marine en Koloniën.

♦) R. A., Brievenregister Londensch legatie-archief, 8,*lz. ai3-

Sluiten