Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per to close the mouth of the river against the commerce of the world; and here with is a list of articles of which the transit by the Rhine through the Netherlands is entirely prohibited by law, contrary to the spirit and the letter of the treaty. As this is a subject of general interest, H. M.'s plenipotentiary has been directed to move the ministers of his allies that an effort may be made by the ministers of the five courts at the court of Bruxelles to induce H. M. the king of the Netherlands to adopt measures in relation to the navigation of the Rhine in concert with other powers bordering on that river, Which may have the effect of carrying into execution the treaty of Vienna on this subject.

No. 54. — 1823, Januari 2. — van nagell en falck l)

aan den koning 2).

Naar aanleiding der wet, die den 26en Augustus 1.1. *) wierd uitgevaardigd, heeft de aandacht der ondergeteekenden zich gevestigd op de vrage, of dadelijk en in welke mate gevolg diende te worden gegeven aan de bepaling van het 9e artikel, volgens welke het aan U. M. overgelaten is den invoer van voortbrengselen van nijverheid te bezwaren of te verbieden, welke uit die landen afkomstig zijn, alwaar men de producten der Nederlandsche nijverheid bovenmatig belast of verboden heeft.

Moet men gehoor geven aan de menigvuldige klagten en vertogen van hen, die door de maatregelen van de ons omringende mogendheden in het buitenlandsche vertier van hunne fabrykaten belemmerd worden, zoo zouden een aantal plakkaten van retorsie tegen Frankrijk, tegen Pruissen, tegen Engeland gerigt, onverwijld het tijdstip hebben behooren te kenmerken, waarop bovengenoemde wet in werking komt.

Uitsluitenderwijze met hunne eigene belangen ingenomen, verliezen deze reclamanten uit het oog niet alleen, dat op die wijze de algemeene commercie eene groote venriindering ondergaan en de voordeelen derven zoude, welke men door het invoeren van lage regten bedoeld heeft, maar ook dat de staten, welke men wanen mogt aldus opeens tot eene gematigde handelwijze te kunnen

l) Is opgesteld door Falck, medeonderteekend door Van Nagell blijkens exh. van 4 Januari 1823, U. S. 33. *) R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 4 Januari 1823, U. S. 33. *) Staatsblad no. 39.

Sluiten