Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Engeland vinden de meeste dezer voortbrengselen eene altijd gereede en doorgaans voordeelige markt. Onze schors, meekrap, vlas, koeken, boter, kaas enz. worden bestendig in aanzienlijke hoeveelheden derwaards uitgevoerd en niets kan doen vermoeden, dat men op het weeren derzelven bedacht is. Wel is waar, dat de strekking der Britsche wetten min gunstig is voor de objecten onzer kunstvlijt, maar zulks is van oudsher het geval en ten deze komt in aanmerking, dat gedurende de jongst verloopene jaren langzamerhand de invoer venninderd is van een^artikel, dat de Engelsche manufacturiers voornamentlijk gewoon waren op de Nederlandsche markten te slijten; wij bedoelen de katoenen lijnwaden. Begunstigd door de beschermende regten op den invoer, door de lage prijzen der grondstof en door den wisselkoers en naauwkeuriger bekend geworden met de nieuwste werktuigen, hebben onze fabrykanten de zwarigheden overwonnen, die de iever hunner overzeesche mededingers hun bij het herstel van den vrede in den weg had gelegd.

Wij hebben dus over de zoogenaamde handelsbalans minder dan voorheen te klagen, doch al ware er iets bedenkelijks of duurzaam nadeeïigs in onze betrekkingen met Engeland, de omstandigheid, dat de bewindvoerders in dat rijk, op den raad der kundigste schrijvers en op de publieke meening steunende, reeds met der daad getoond hebben de wetten van uitsluiting zooveel mogelijk? te willen wijzigen en matigen en dat zij verder aankondigen de buitenlandsche commercie allengskens van de ksten te zullen ontheffen *), die haar drukken, deze omstandigheid, zeggen wij, maakt het in onze oogen raadzaam om in eene wachtende houding te blijven en geene onderhandelingen ad hoe te openen, welker doel misschien vanzelve zal bereikt worden.

Daarentegen zijn er genoegzame termen om, onder mededeeling van ons nieuw tarief, eene poging ten gunste onzer industrie te doen bij het Hof van St. Petersburg. Verschillende voorwerpen, die wij in Rusland konden afzetten, zijn bij de laatst aldaar ingevoerde veranderingen') of verboden óf met regten bezwaard, die

Fransche zijde, voorstel ti* répressailles van Falck, daarna, trots ongunstig advies van Van Nagell, het koninklijk besluit van ao Augustus 1823, dat bijna letterlijk met Falck's advies overeenstemt. Eerst in Mei van het volgende jaar doet de Fransche regeering stappen van toenadering. De daarop volgende onderhandelingen te «arijs hebben echter niets opgeleverd.

*) Het initiatief daartoe ging van Huskisson uit.

*) Bij het tarief van het jaar 1822. (Ukase van 12 Maart 1822.)

Sluiten