Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan een verbod gelijk staan. Doch meer bijzonder is dit nadeelig voor onze lakenfabryken. Verviers had eenig debiet niet alleen naar de Russische havens, maar ook over Leipzig naar Polen. En te Leiden had men begonnen groote hoop op te vatten van betrekkingen met St. Petersburg, door welke de in China zoozeer gewilde polemiten over land derwaards gevoerd wierden*).

U M zal zich herinneren, dat het Russische hof, toen het laatstelijk tot sterkere maatregelen van uitsluiting wederkeerde, zich als het ware beklaagde, dat deszelfs vroegere hberahteit door geen gouvernement in Europa nagevolgd was geworden. Men kan van die verklaring aanleiding nemen om, met het nieuwe tarif m de hand billijker bepalingen voor onze industrie te vragen, en twee omstandigheden schijnen eenig uitzicht te geven dat zoodanig aanzoek ingang vindt, - immers voor een welwwende overweweging vatbaar geacht worden zal ; vooreerst de inschikkelijkheid, die bet\Pruissen gelukt is, immers tijdelijk, voor zijne waren te bedingen »), en ten tweede de geringe vorderingen, die de volksvlijt tot dusverre in Rusland gemaakt heeft, zoodat de mvloed der daarbij belanghebbenden minder gevestigd wezen moet en de wil des bestuurs om baar uitsluitenderwijze te begunstigen, minder onwrikbaar3).

Ondertusschen valt bij alle onderhandelingen over zoo ingewikkelde onderwerpen als commercie en industrie niet alleen te rekenen op de kansen van daarin te slagen of dezelve vruchteloos te zien afloopen, maar ook op het lang sleepende blijven derzelve; iets waarvan het nadeel geheel aan de zijde van hem bbjft, die zich door de verordeningen zijner naburen gedrukt en gegriefd voelt Pruissen bijvoorbeeld zoude, naar zijne vroegere handelwijze te oordeelen, zeer wel de dezerzijdsche openingen kunnen aanhooren en daaraan zelfs eenigermate gevolg geven maar zoo dat het wezen der zaak op de lange baan geschoven wierd en aldus zoude Nederland nog een zeer geruimen tijd van deszelfs stelsel kunnen hjden; terwijl het heilzaam middel, dat art. 9 der wet* als een verdedigingswapen in U. M. handen heeft gesteld, nutteloos en ongebruikt bleef. Uit dezen hoofde dienen de bedoelde mede-

"») Over de ontwikkeling der Russische industrie: Tugan-Baranowsky, Geschichte der russischen Fabrik, blz. 65 v.v. ') Wet van ao Augustus 182a.

Sluiten