Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeeling, zoo spoedig het belang der zaak zulks toelaat, te beantwoorden en gelegenheid te geven tot onderhandelingen, tengevolge waarvan de min gunstige maatregelen, die van de Fransche zijde bereids plaats vinden of van de Nederlandschen eerlang genomen mogten worden, onverwijld zouden kunnen worden ingetrokken en buiten effect gesteld.

2e. Pruissen.

Dat uit eene vergelijking van het nu vastgestelde tarief met het Pruissische dadelijk in het oog zoude vallen hoeveel bevordelrjker het eerste was aan den onderlingen handel en verkeer en speciaal aan het tranat en hoevele termen er dus waren voor de toepassing dezerzijds van het beginsel van wederkeerige belasting en bezwaar • dat echter U. M. geene zwarigheid maakte van aanvankelijk te'verklaren, dat H. D. mmmer dan met leedwezen de bevoegdheid te baat zoude nemen, bij art. 9 des nieuwen tanefs omschreven, en dat, welke ook de maatregelen mogen zijn, welke U M. dientengevolge in het belang van zijn rijk oorbaar vinden zal te bevelen H. D. nu voor alsdan en ten allen tijde verstaan wil worden de voorkeur te geven aan schikkingen, eenen nulderen geest ademende en, volgens de lessen eener niet twijfelbare ondervinding, tot blijvend voordeel der wederzijdsche onderdanen uitkopende: dat U. M. deze verklaring met des te meer vertrouwen iJitot het kabinet van Beiüjft. daar H. D. weinige jaren geleden bii hetzelve de duidelijkste blijken van eene gelijksoortige gezindheid heeft mogen ontwaren, toen het ontwerp om tusschen beide staten een handels-traktaat tot stand te brengen, spoedig eenen zoodanigen graad van rijpheid verkreeg, dat men wederzijds overging tot de benoeming van gevolmagtigden; dat, hoewel omstandigheden buiten het bereik van U. M. de voortzetting van dat werk tot dusverre hebben verhinderd, H. D. echter een groot belang in hetzelve blijft stenen en niets liever verlangt dan zich deswege met het Pruissische gouvernement rond en openhartig te verstaan.

^e. Rusland.

Dat U. M.. zich herinnerende hoe gunstig Z. M. de keizer zich menigmalen over de maatregelen heeft uitgelaten, die door begunstiging van handel en onderling verkeer, het meest geschikt

Sluiten