Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onze boter is herhaaldelijk het voorwerp van zoodanige aanzoeken geweest $ Op de meekrappen is J»k, voor eenige jaren, een belasting gelegd, waardoor het vertier naar Engeland niet weinig geleden heeft.

Door eene explicatie zooals die, welke wij bedoelen , zouden soortgelijke maatregelen voor den vervolgé zooal niet geheel voorgekomen, echter zeldzamer gemaakt en in allen geval bewerkt worden, dat men niet onverhoeds daartoe over konde gaan of zonder dat er tijd ware geweest voor de dezerzijdsche tegenbedenkingen.

Tot het aldus aanvangen der respectieve onderhandelingen en verklaringen zijn wij van gevoelen, dat zich de werkzaamheid van het Nederlandsche gouvernement voor het tegenwoordige dient te bepalen. De laatst ondergeteekende zal zich inmiddels bezighouden met het verder opsporen en verzamelen met behulp van het Departement van Ontvangsten van zoodanige renseignementen en bijzonderheden als bij de eventueele overweging der onderwerpen voor represaille geschikt meest te stade kunnen komen *).

No. 55. —1823, Februari 17. — van nagell aan h. fagel »).

Het zal aan de aandacht van den baron Fagel niet ontgaan zijn, hoezeer het stelsel der belastingen op den in-, uit- en doorvoer, hetwelk met den len January 1.1. in het koningrijk der Nederlanden is ingevoerd«), zich door deszelfs vrijgevigheid onderscheid van de beddingen, op dat stuk in andere staten bestaande

De overweging echter, dat de Nederlandsche nijverheid door het verbodstelsel, dat in vele andere staten de overhand heeft, met wei-

l ï komt 6 Januari 1823 een K. B. af, waarbij Van Nagell

jifgXSigd onze legaties te Parijs, Berlijn, St. Petersburg en L-den van d nodige voorschriften te vooralen om in den geest van het rapport de daarbij voorge ste°dl verklaringen te doen; den legaties moet levens worden aanbevolen deze pog n«n zooveel mogelHk levendig te houden ,„door bij elke gelegenheid, hetzu mondehjk Tetzü XifS oP de meeft gepaste wijze het verlangen om een spoedig antwoord hetzij scnrnreii]K,p er ^ tevens gemachtlg(j <je

bouSeTte J£a^Md. oyerwegingen van maatregelen van

repr^luks ot bij de aan te knoopen onderhandelingen van nut zouden kunnen zim . (R A., Buitenlandsohe Zaken, exh. 8 Jan. 1823 L S. 106.)

») R. A., Londensch legatiearchief, port. 12.

«) Door de wetten van 26 Augustus r8aa.

Sluiten