Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

commercieele conventiën de betrekking met elke vreemde natie afzonderlijk te wijzigen en daarentegen eene bepaalde neiging om door algemeene verordeningen kenbaar te maken, wat de Britsche staatkunde successivelijk geraden vinden zal om; ter bevordering van het verkeer met vreemdelingen, af te staan en om dan zonder ongeduld af te wachten, wat de andere mogendheden zullen verkiezen te doen, ten einde door wederkeerige inschikkelijkheid bare respective onderdanen de daaruit spruitende voordeden deelachtig te doen worden. .

Van deze toepassing van het principe der reciprociteit hebben wij reeds een"voorbeeld in de parlementsakte van tS July 1823 l). Dezelve magtigt het gouvernement om goederen, hier te lande met vreemde schepen aangebragt wordende, tegen betaling van dezelfde regten te laten invoeren, welke voor de importatie met Engelsche schepen zijn vastgesteld, mits alvorens zekerheid bekomen zij, dat in de rijken, alwaar die vreemde schepen tehuis behooren, de invoer met Engelsche bodems niet meer bezwaard is dan die met nationale. Het is te denken, dat men hier evenals in Noord-Amerika de Testitutie van ro %, bij art. X van ons tarief *) voorgeschreven ter begunstiging van de Nederlandsche vlag, beschouwen zal als in effecte gelijkstaande met een bezwaar op al de overige vlaggen8); maar ook behalve die algemeene bepaling ontstaat er bedenkelijkheid, doordat bij ons het zout en de suiker, met Nederlandsche schepen aangebragt, zeer veel minder betalen dan met vreemde schepen 4), en het is bekend, dat tengevolge daarvan al het zout van Liverpool, zoowelilptdat van Frankrijk en Portugal, ons met geene andere bodems dan onze eigene toegevoerd wordt. Een gedeelte der werkzaamheid, die men aldus aan onze zeevaart heeft willen verschaffen, gaat waarschijnlijk verlorenj indien men met Engeland het gelijkstellen van alle regten afspreekt, maar daarentegen zal de uitvoer van boter naar de Engelsche havens wederom in de handen der Vriezen komen, die thans het voordeel der vracht niet genieten kunnen, uit hoofde van

x) „An act to authorise H. M. under certain circumstances to regulate the duties and drawbacks on goods imported or exported in foreign vessels, and to exempt certain foreign vessels from pilotage". (4 Geo. IV, cap. 77.)

*) Tarief van 26 Augustus 1822, Stsbl. no. 39.

*) Zie over het handelspolitieke conflict met de Vereenigde Staten van NoordAmerika Economisch-Historisch Jaarboek I, bla. 199 v.v.

*) Het invoerrecht bedroeg voor suiker : f 0.50 en f 1.20, voor zout: nihil en f 2.— per 100 pond.

Sluiten