Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het zware regt, dat onze vlag bij den aanvoer alhier drukt*). Het voor en tegen, door mij nu slechts terloops aangeroerd, zal bij eene andere gelegenheid opzettelijk moeten overwogen worden, doch naar mijn oordeel is het te wenschen, dat men in die overweging termen vinde om alle onderscheid bij het tarief, tusschen de Nederlandsche vlag en die van andere mogendheden vastgesteld, voor zoover Groot-Brittanje aangaat te doen vervallen. In het algemeen moet zulks vermindering van kosten, gemak en dus uitbreidingvan het verkeer onderling ten gevolge hebben, maar daarenboven mag men er eenen bijzonderen prijs op stellen, dat Nederland door de hberaliteit van deszelfs instellingen en wetten steeds aan Engeland gelijk blijve en. zoo het niet.altijd daaromtrent het initiatief hebben kan. echter zorge altijd de eerste te zijn om elk door de Engelschen gegeven voorbeeld te volgen. Met genoegen heb ik uit mijne gesprekken met den kanseher van den Exchequer») en met Mr. Wallace»), die in het Huis der Gemeenten de reciprociteits-bill voorgesteld en tegen de heftige reclamatiën van het magtig lighaam der scheepsreeders verdedigd heeft. — met veel genoegen, zeg ik, heb ik ontwaard, dat onze reputatie hier thans zeer goed is gevestigd en bij het aanhooren van de verphgtende mtdrukkingen dier heeren over ons systema van m- en uitgaande regten en over de gehjkvormige wijze van zien en handelen te dezen opzigte bij de beide gouvernementen kon ik mij nauwelijks voorstellen, dat er weinig meer dan een jaar verloopen was. sedert men ons te Verona') bij een Europisch protokol als liefhebbers van probibitiën had doen voorkomen«) en met eens een jaar sedert dat ik, tot afweering van die ongerijmde aanklagt. eene breedvoerige memorie had moeten schrijven. Doch het is beter ten halve gekeerd dan ten heele gedwaald. Men schijnt hier

i) zie hiervóór nos. 16—as. . , _ ,

• Robinson; vóór dien was hij President of the Board of Trade.

• De eerste stappen in de richting van de nieuwe handelspolitiek van Groot-Br. tariië werden doofwallaee gedaan, die sinds 1818 vice-preaident van den Board of Tra^è'wasMsXirman of the Committee on Free Trade heeft hij in 1821 de rechten

°^ O^ cïres ^^^S^^ N - de regeling der Rynvaart een onderwerp van bespreking. Het uitvloeisel hiervan was een nota van aan de Nederlandsche regeering. H'anrfcs le orotocole de

'\ 7ie no s«. Vgl. ook Falck, Ambtsbrieven, bib m' »»*-:d aP«s ie proioco e

aTJe tZsit, mais auslipar suite des retard. «u'onnons avait accuses d apporter ala négociation de Mayence."

Sluiten