Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjrovmtiebehoort^ongelijKh^ vanrflétstdzynjgeft voorbii te gaan. Vele voortbrengselen, op welker debiet de Engelschen groeten prijs stellen, zijn bij ons, tegen den geest van ons geheel systema, zwaar belast, bv. aardewerk, katoenen garens en lijn- . waden, steenkolen, ijzer enz. $ Is het nu reeds raadzaam om deze zware belasting tot den gewonen tax van 6 % terug te brengen ? Overtreffen met de bekommering en de verlegenheid welke zich bn zoo vele gevrigtige takken van vdfebedrijf zouden verspreiden, het voordeel, dat zich de linnenweverijen, de kantfabneken, de geweermakerijen van het openstellen der Britsche markten kunnen beloven? U.Exc. zal mij tenminste toestemmen, dat men-omtrent de beantwwmling dezer vragen tot een besha*dient te zijn gekomen, alvorens de geneigdheid tot eene co^eraeele conventie anders dan van verre en geheel onvervankelijk tenten blijken, ik zal echter Londen niet verlaten zonder het terughebben gesondeerd en mij in staat te hebben gesteld van bij nnjnretour aan Z M. te berigten, of er.Tnet eenige hoop op een goeden_ afslag ouvertures bij het Britsch ministerie Zouden te doen zijn in den door WD. aangedniden geest. Omtrent één punt zoude ik het bijkans wagen reeds nu verzekering te doen, nl. dat het dij dit ministerie niet opkomen zal om de wetten en verordeningen, die van oudsher het Vertier der producten van Nederlandschen grond en nij verheid belemmeren, bezwarender en scherper te ma' ken. Errijn artikelen, zooals de bereide meekrap endeboter, waarWötrent het met onbelangrijk is deze gerriststelling te hebben, en inallen geval levert zij eene voorname reden op, waarom men zeer wel, zonder zichzelven ongelijk te zijn, de zaken met Engeland kan verkiezen dragende te houden, terwijl men het wapen der represaillles zonder overdrijving tegen eenen nabuur gebruikt, die zich van dag tot dag meer in het prohibitieve verdiept. No. 64. — 1824, Februari 26. — falck aan de mey van

streefkerk*).

In de belangrijke redevoering, waarbij de heer Robinson*)

witte katoenen lijnwaden f 60.—, smeedijzer 1 4-*3. •» v°

eedrukt: Falck, Gedenkschriften, blz. 579-

8 .) Robinson was sinds 1823 chancellor of the Exehequer.

Sluiten