Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

It is certainly most desirable that the shackles imposed upon the general commerce of the two countries by the efforts of each govenunent to give peculiar advantages to their own shipping, Should be removed as soon as possible, any proposition therefore, which M. de Reinheid may think proper to make with the view of applying the principle of the enclosed act to the commerce of Great-Britain and theNetherlands, would receive the most prompt and favourable attention of the british government, or the undersigned will with great satisfaction sübmit to the consideration of the government of the Netherlands the project of a convention, by which it shall be agreed that all discriniinating and countervailing duties, which are demanded or levied upon the ships and productions of either nation in the ports of the other, shall be abrogated for a limited time.

N0- 67. _ T.824, Maart 15. — reinhold aan falck1).

De bereidwilligheid, welke de ambassadeur in zijne

nota») aan den dag legt tot het aanhooren van alle zoodanige voorstellen, die ten doel zouden mogen hebben de toepassing van het beginsel, voorkomende in de parlementsacte, bij de nota overlegd »), op den handel der beide rijken, ten einde die vervolgens aan de overweging van zijn gouvernement te onderwerpen, ofte wel tot het inleveren van zijne zijde van een ontwerp van overeenkomst, waarbij alle onderscheid in de regten op schepen en voortbrengselen van de beide landen in elkanders havenen voor eenen bepaalden tijd zouden worden afgeschaft, zal U. Exc. aandacht wel voornamelijk tot zich trekken.

Volgens mijne meening is de aanneming van het laatste alternatif van dit voorstel aan te minder zwarigheid onderhevig, dewijl het al aanstonds aan Nederland het voordeel aanbiedt van in zijn geh&l te kunnen overzien, wat Engeland van ons verlangt en wat die staat ons wederkeerig ten behoeve van onze scheepvaart en handel wil toestaan, terwijl de afwijzing van dien daarenboven zoude kunnen worden aangemerkt als een gebrek van vertrouwen in de bedoelingen van het Engelsche gouvernement en bijgevolg

1) r. A., Waterstaat 2567.

») Zie no. 66. ») Act van 18 Juli 1823; zie blz. 116, noot 4,

Sluiten