Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet wel zoude beantwoorden aan de heuschheid èn beleefdheid, welke men ons betoont.

Ten slotte veroorlove ik mij nog hierbij te voegen, dat het mij toeschijnt, dat, vermits de vroegere voorschriftenaan den ambassadeur Fagel gegeven, vergeleken met de tegenwoordige démarche van Engeland, het duidelijk kenmerk dragen, dat de beide gouvernementen eenstemmig gezind zijn om de wederzijdsche belangen van handel en scheepvaart in gezet overleg te nemen, onze raadplegingen dan ook, naar mijn inzien, niet lang zullen behoeven te zijn, waarom ik dan ook de vrijheid meen te mogen nemen Uwe Exc. te verzoeken het onderwerp van dezen brief wel met eenigen spoed te willen behandelen.

No. 68. —1824, April 10. — reinhold aan den koning ').

Tenslotte onderhield de Engelsche ambassadeur mij

nog met een woord over zijn gedaan voorstel*) omtrent de handelszaken, zijne vrees betuigende, dat, wanneer het antwoord dezerzijds langer uitbleef, rhen in Engeland meenen zoude, dat hij zich niet van zijnen last daaromtrent gekweten had. Ik heb hem bij herhaling geantwoord, dat de zaak bij de belanghebbende departementen 4) wierd onderzocht, en heb vermeend U. M. zulks te moeten berigten, opdat H. D. voorbereid zij, wanneer de ambassadeur ook dit punt in de conferentie zoude mogen aanvoeren, of wel in de gelegenheid zij hem, dit goedvindende, zelf daarover een woord te zeggen.

No. 69. — 1824, April 14. — d'agoult aan chateaubriand 6).

Depuis que l'Angleterre a rejeté de son système de douane et de commerce une partie des entraves qui y avaient été établies anciennement comme principe pour favoriser ses sujets, elle ne cesse de solliciter les autres états d'entrer avec elle dans des engagemens analogues a ses nouvelles idéés. M. de Werther, ministre de Prusse a Londres, vient de signer (2 avril) avec M. Canning un traité par

*) Nos. 55, 56.

') R. A., Buitenlandsche Zaken, 10 April 1824, no. 12. *) No. 66.

') Zie no. 73. 5) Gedrukt: Colenbrander, Gedenkstukken, viii, i, no. 336.

Sluiten