Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lequel les navires des deux états ne serontréciproquement soumis qu'a des droits égaux a ceux que payent les nationauxl). Lord Granvüle est chargé de négocier avec la cour des Pays-Bas une convention analogue, mais il se plaint d'avoir rencontré jusqu'ici beaucoup de difficultés et que les promesses, qui ont été faites a son gouvernement, éprouvent des retards dans leur accomplisser ment. II s'occupe aussi d'öbtenir 1'ouverture de la navigation du Rhin, qui a déja été le sujet de diverses correspondances pendant le séjour de M. de Mareuil. En général il règne une grande activité dans les rapports de ces deux puissances.

No. 70. — 1824, April 21. — REINHOLD AAN DEN KONING 2).

Op het oogenblik ontvang ik een bezoek van den Engelschen ambassadeur, die mij heeft voorgelezen eene aanhemtoegekomene Vertrouwelijke aanschrijving van den heer Canning betreffende het gedane voorstel vanwege Groot-Brittannië om de handelsbetrekkingen tusschen dat rijk en de Nederlandsche op den grondslag van gelijke regten te regelen.

Bij die aamfchrijving legt de heer Carming over eenen aan hem gerigten brief van den heer Huskisson van het Bureau van den Handel»), waarbij dezelve aandringt op eenige bepaalde verzekering van de Nederlandsche regering, dat de grondslag van het bovenbedoelde voorstel door den Engelschen ambassadeur, op den Z2en Maart gedaan4), hier te lande zal worden aangenomen en dat het in werking brengen van dien zonder verder uitstel zal plaats grijpen, onder bijvoeging dat men zich voor het tegenwoordige vergenoegen zal met eene belofte, dat de heer Falck bij zijne terugkomst volmagten in den zak zal hebben om over de noodwendige schikkingen te deze in onderhandeling te treden.

Vervolgens geeft de heer Canning daaromtrent aan den ambassadeur te kennen, dat het ministerie niet het tractaat, met Pruissen gesloten5), in werking kan brengen zonder ten minste aan het Parlement tevens te kunnen aankondigen, dat met de Nederlan-

l) De Martens, Supplément au Recueil, X1, blz. 434») R. A., Buitenlandsche Zaken, 21 April 1824, no. 16.

») Huskisson was Robinson in 1823 als President of the Board of Trade opgevolgd. ») No. 66. *) Het tractaat was 2 April 1824 gesloten.

Sluiten