Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ik tengevolge van de conferentie van gisterenavond hedenmorgen aan den Engelschen ambassadeur heb afgezonden *).

Intusschen en vóór nog dezelve aan het hotel van den afgezant had kunnen worden bezorgd, ontving ik een bezoek van den burggraaf, waarvan het oogmerk was, om ter mijner kennis te brengen, dat hij nu bevelen bekomen had om de vertrouwelijke mededeeling van eergisteren van eenen officieelen stap te doen volgen. Ik deed hem hierop in substantie verslag van het reeds afgezonden antwoord, waarop de ambassadeur mij te kennen gaf, dat hem dit volkomen voldoende voorkwam en hij dientengevolge bij de toezending aan den heer Canning zoude doen opmerken, dat hij begrepen had de officieele nota te kunnen terughouden, daar hem, in den stand, waarin de zaak zich bevindt, zoodanige démarche allezins noodeloos was toegeschenen.

Thans gaf de heer Granville mij opening van de aanschrijving, die hem uit Londen geworden was. Dezelve hield werkelijk het bevel in om officieel op eene beslissing bij het Nederlandsche gouvernement op het vroeger gedaan voorstelaan te dringen, onder bijvoeging dat, ingevalle die van eenen weigerenden aard zoude mogen zijn, het Engelsch nnnisterie zich verpligt zoude vinden door een order in rade de Nederlandsche scheepvaart in de Britsche havens aan een verhoogd regt te onderwerpen, evenals met opzigt tot Frankrijk het geval geweest was. Bij den brief van den heer Canning was overgelegd een berigt van den Engelschen ambassadeur te Parijs aan dien heer, waarbij dezelve kennis geeft, dat hij daags te voren aan den heer de Chateaubriand *) mededeeling gedaan had van den genomen maatregel tegen de Fransche scheepvaart en dat de Fransche rninister van Buitenlandsche Zaken hem daarop zijn leedwezen (soreness *)) had betuigd over het besluit der Engelsche regering, maar tevens verklaard had de regtmatigheid daarvan zeer wel te beseffen, er bijvoegende, dat de Kamers in Frankrijk de zaken (waarschijnlijk de handelszaken) niet begrepen, doch dat hij daarover nog eens met zijne ambtgenoten zoude spreken.

!) No. 71.

*) Fransen minister van Buitenlandsche Zaken. *) Lees: sorriness.

Sluiten