Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regten de Engelschen vooruit, konden over andere mogendheden, maar niet over hen te klagen hebben, enz. enz. Met de bijzonderheden, in welke de discussie zoodoende vervallen is, achte/ik het onnoodig U. Exc. bezig te houden. Zooverre is het mij gelukt te bedingen, dat de nota van den baron Fagel alsnog dadelijk en in dezen gunstigen zin zal worden beantwoord, dat het Britsch gouvernement gezind is om de inkomende regten op de voorwerpen van Nederlandsche volksvlijt, op welker vertier Z. M. bijzonderen prijs steld, tot een matig bedrag te verminderen, tegen wederkerige ontheffing der Engelsche stapelartikelen bij ons; doch daar zulks in beide landen waarschijnlijk een veel tijd kostend onderzoek en eenige voorbereiding bij de strijdende opiniën en belangen zal vereischen, drongen de beide heeren gelijkelijk aan, dat deze onderhandeling afgescheiden blijven moest van het punt der scheepvaart. Onder hunne argumenten verdient dit speciaal te worden medegedeeld, dat de parlementsacte van 18 July 1823»), die de kroon tot het nemen van maatregelen omtrent de ongelijke regten op de nationale en vreemde vlaggen magtigd, in den geest der Engelsche wetgeving beschouwd worden moet als haar verphgtende om zich met die maatregelen bezig te houden, eene verpligting, aanwelke het ministerie zich, zooveel Nederland aangaat, nu al vbö lang had onttrokken, maar die thans geen langer uitstel lijden kan, daar de verschillende voorschriften der parlementsacte reeds opdeVereenigde Staten, Frankrijk, Pruisen, Zweden, (waarbij eerstdaags nog Denemarken te voegen wezen zal), toepasselijk zijn gemaakt.

Ik heb gezegd naar 's konings welbehagen te zullen vernemen omtrent deze afscheiding van onderwerpen, die het, van onze zijde beschouwd, verkiezelijk voorgekomen was inééns te regelen, en dat ik mij, in afwachting van bevelen daaromtrent, niet dan onvervankelijk in een gesprek over het gelijkstellen der vlaggen konde inlaten. Op dezen voet de conventie met Pruissen») ter hand nemende, heb ik doen opmerken, dat dezelve in vele opzichten min geschikt was om ons tot voorbeeld te dienen. Buiten de Europische zeeën vertoont zich de Pruissische vlag zelden 7 zelfs in het zuiden van Europa is de vrachtvaart dier natie van gering aanbelang en overzeesche koloniën bezit zij in het geheel

m Zie hiervoor blz. 116, noot 4- vt ..

») Tractaat van * April 1824; de Martens, Supplément au Recueil, X', blz. 434-

Sluiten