Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet. Pruissen heeft dus gemakkelijk of onverechilhg kunnen zijn omtrent punten, die voor Nederjand eene zeer aanmerkelijke waarde hebben. De heer Huskisson antwoordde, dat hetgeen de schepen betreft, die uit de koloniën komen, óf op den thans gebruikelrjken voet blijven óf voor een nader overleg terzijde gesteld konden worden.

Er is nog eene andere vraag, die ik tot klaarheid wilde brengen. Bij ons kunnen alle voorwerpen, waarvan de invoer met Nederlandsche schepen geoorloofd is, ook met vreemde schepen ingevoerd worden, behoudens de restitutiëh van »/» der regten, die alleen aan de nationale vlag te goede komt, en voor sommige artikelen in gering getal, zooals suiker, thee, zout een hooger regt, door de vreemden te betalen. De Britsche wetgeving is niet zoo eenvoudig. Er bestaat eene reeks van voorwerpen, die alleen met eigene schepen mogen worden aangebracht en de parlementsacte laat dit gedeelte in zijn geheel, zoodat de gelijkstelling der vlaggen zich slechts uit mag strekken tot goederen, „which may be legally imported and exported in foreign vessels". Dus bv. daar geene vreemde schepen goederen uit Azië alhier ter markt mogen brengen, zoude ook na het sluiten eener conventie, zooals die met Pruissen, een Nederlandsen schip met eene Aziatische kding geheel afgewezen worden, terwijl een Engelsch schip uit hetzelfde .werelddeel komende, in eene van onze havens niet meer te betalen zoude hebben dan een Nederlandsen. Deze ongelijkmatigheid aan de beide Engelsche ministers hebbende doen gevoelen, heb ik het genoegen gehad hen te hooren verklaren, dat het ons ten allen tijde vrij zoude staan om, zoo het overigens met onze belangen strooken mogt, vreemde vlaggen van den aanvoer van deze of gene voorwerpen geheel uit te sluiten, mits de maatstaf eener zekere reciprociteit niet uit het oog verliezende, zijnde het verre van hunne gedachten om ons eenig regt of voordeel te ontstrijden, waarvan zij in hun systema zelve gebruik maken. Hunne hoofdbedoeling zoowel als hun pligt was slechts om op de eene of andere wijze in het directe scheepsverkeer tusschen de beide rijken dat evenwigt hersteld te krijgen, hetwelk ten behoeve der Nederlandsche bodems verbroken is.

*) Ook voor de stroop gold deze regeling.

Sluiten