Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bitieve stelsel wel te varen, en hoe krachtig zich deze belangen in het parlement weten te doen hooien en gelden, is bij de maatregelen gebleken, die het gouvernement ih het voorleden voorjaar nopens den invoer van zijde en zijden waren voorgesteld en niet zonder moeite tot stand gebracht heeftl). Er behoort dus eene groote behoedzaamheid toe en een geduldig afwachten van begunstigende kansen en omstandigheden om op de ingetredene loopbaan veilig voort te gaan. Maar naar de meening der bedoelde staatkundigen zoude het een gewigtige stap voorwaarts gedaan zijn, indien men de inkomende regten op een aantal vreemde fabriekaten van derzelver prohibitive hoogte tot op een matig bedrag afbrengen kon. De heer Huskisson noemde onvervankelijk 15 % en juichtte bij voorraad het ogenblik toe, waarop de hijverheid van zijne landslieden op een voet van gelijkmatige bescherming wedijveren zoude met die van het vasteland. „They may then take their chance in the way of a fair competition" waren zijne uitdrukkingen. Ondertussehafciis er niet aan te denken om bij het parlement zoodanige vennindering van regten te doen goedkeuren, indien men daartegen niet eene wederkeerige begunstiging van Britsche fabrikaten op het vasteland in de schaal leggen kan, en waar is, bij de tegenwoordige stemming der meeste gouvernementen, eenig -rijk, behalve Nederland, alwaar men hopen kan zoodanige begunstiging te bedingen? Wij behoeven dus niet blootelijk op de betuigingen van de Engelsche ministers af te gaan, maar kunnen ons ook door de kennis van hunne personele denkwijze en aan den gang, dien zij aan de administratie wenschen te geven, gerust stellen, dat het htm met de onderhandeling eener commercieele conventie ernst wezen zal. In die conventie het stuk der gehjkstelling van de regten voor de beide vlaggen op te nemen zeggen zij, dat niet wel doenlijk is, omdat de bill, die hiertoe betrekking heeft en wegens welker executie zij verantwoordelijk zijn, geheel op ach zelve staat. Over het meer of min gegronde dier zwarigheid kan ik mij geene bepaalde opinie aanmatigen. Daartoe zoude een dieper en vollediger kennis vereischt Worden van de wijze, op welke in zoortgehjke zaken het legislatieve en het executieve in elkander grijpen. Doch wat hiervan ook zijn moge en alles tezamen genomen, zoo zoude ik eerbiedig van advieze

J) Huskisson, Speeches, II, blz. 236—360.

Sluiten