Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, dat Z. M. in de afzonderlijke behandeling der bedoelde onderwerpen zoude kunnen bewilligen.

Ten tweeden valt te onderzoeken wat raadzamer is: de scheepsregten wederzijds gelijk te maken, dan wel van onzen kant lijdelijk te blijven en de zaken,te dien opzichte te laten zooals ze thans zijn. Mij is niet onbekend, dat de restitutie van 10 % ten behoeve van onze vlag eene voordeelige uitwerking gehad heeft op de nationale vaart naar Engeland, en dat zij dus waarschijnlijk,-bij de intrekking van dien maatregel, eenigszins terug zoude gaan. Maar daarbij moet in het oog gehouden worden, dat deze intrekking vergezeld gaan zoude van die eeniger discriminating duties, die hier thans op den aanvoer met onze vaartuigen drukken.

Boter is ten deze het voorname, maar zeker niet het eenige artikel. Het Departement der Nationale Nijverheid en de Directie der In- en Uitgaande Regten zvllen omtrent het beloop van den inen uitvoer opgaven kunnen doen, geschikt om ten dezen met grond te doen oordeelen. Oppervlakkig gezien komt het mij voor, dat, zoo er op eenige punten wat verloren wordt, dit verhes door winst op anderen zal worden vergoed, en dat, in de onderstelling dat de schikking zich vooreerst niet tot schepen uit de koloniƫn komende uitstrekke (volgens hetgeneikinmijnno. 98 *) te kennen gaf), de bedenkelijkste vraag thuiskomen zal op den zouthandel. Ik mag niet ontveinzen, dat ik bij den heer-Huskisson grooten zin bespeurd heb om, door de te maken conventie, aan de schepen zijner natie een naamwaardig deel in dien handel te verzekeren. Misschien echter zoude men van onzen kant met eenige hoop op goeden uitslag aan kunnen dringen op het behoud onzer tegenwoordige regten op het zout *), als met de heffing van den accijns in verband staande, en zulks in compensatie voor bepalingen, sedert lang bij de Engelschen gebruikelijk en op welker voortduring men hier misschien prijs zoude stellen, hoewel strijdig met het aan te nemen beginzel van reciprociteit. Ik bedoele bv. de beperking vari den invoer van wijn, suiker, enz. tot vaartuigen, die boven de 80 of 100 ton meten. Doch ik wil niet verder op de bijzonderheden vooruitloopen, welker overweging bij het vaststellen der instructie te pas komen zal, met welke ik zal dienen te worden

') No. 77.

a) Van het zout werd krachtens de tariefwet van 26 Augustus 1822 bij aanvoer met vreemde schepen een differentieel recht geheven; eveneens van de stroop, suiker en thee.

Sluiten