Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en tot deze enkele aanmerking, dat de stellige bewoordingen, door de lords of the Committee of Trade gebezigd, tot bevestiging dienen der bereids door mij geuitte meening omtrent de goede trouw en ernst, met welke zij eene commercieele conventie begeeren.

No. 81. —1824, Juni 23- — van de poll ») aan van reede »).•

Ten aanzien van de depêche uit Londen no. 100 *) ver-

eenigd Z. M. zich met het door U voorgestelde en doet aan U.Exc. verder in bedenking geven om met uwen ambtgenoot4) en met den Administrateur der Directe Belastingen enz.5) te overwegen of niet, wanneer op het voorbeeld der Engelschen aan de nationale schipperij het voordeel wierd verzekerd uitsluitend zekere goederen aan te? brengen met de schepen van 't land, waarvandaan die goederen oorspronkelijk komen, daarin eene vergoeding te vinden zoude zijn voor de gelijkstelling met de Engelsche schepen en een motief tot het afschaffen der premie in verhouding tot dezelve; zijnde dit denkbeeld bij Z. M. ten gevolge van den inhoud der depêche no. 98 •) uit Londen ontstaan.

No. 82. — 1824, Juli 15. — CANNING AAN FALCK').

The time is come at which it is necessary for the british Cabinet (before the temporary separation thereof, usual at this season of the year), to perfect, as far as possible, their different arrangements with the several maritime and trading states, which have been invited to adopt the application of those principles.

With Prussia, Denmark, Sweden (indéfiHng Norway), Hanover and the Hans Town 8) such arrangements are already concluded.

In respect to France, H. M. has formed himself under the necessity of having recourse to the power rested in H. M. by the act

1) Secretaris bij de Kabinets-secretarie.

*) r. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 25 Juni 1824, no. 16.

3) No. 79. «) C. T. Elout, minister van de Nationale Nijverheid.

*) H. Hanegraaff. •) No. 77.

') r. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 21 JuH 1824, no. & —'Vermeld: Falck, Gedenkschriften, blz. 592; Falck, Ambtsbrieven, bla. 197.

') Zie voor de schikking met de drie eerstgenoemde staten blz. 126, noot 1. De I schikking met Hannover kwam 12 Juni 1834 tot stand.

Sluiten