Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men het eens zoude zijn geworden over eene conventie, bepalende zoowel eene vermindering van inkomende regten als de gelijkstelling der vlaggen. Doch de Engelsche heeren hielden het voor onverantwoordelijk om de bill ten onzen respecte tot een zoo onzeker en misschien verwijderd tijdstip te laten slapen en dat wel in het midden van aanhoudende klagten en vertoogen van hunne belanghebbende landgenooten. Dezen morgen echter heeft de heer Huskisson, zoo voor den heer Canning als voor zichzelven, een denkbeeld geopperd, welk hij als een redmiddel beschouwt en hierin bestaande, dat Z. M. provisioneel het effect onzer restitntié van 10 % zoude doen ophouden tegen verband van de Engelsche zijde om, zoodra mogelijk, in onderhandeling te treden over een commercie-tractaat in zoodanigen wijden zin als H. D. verlangt. Al het overige en o.a. de zoutvaart, zoude inmiddels blijven in den tegenwoordigen staat. De legislatieve, bepaling van ons art. 10 ») is ten dezen alwederom zoo niet een onoverkomelijk beletzei, ten minste eene zwarigheid, die mij huiverig maakt om dat voorstel te ondersteunen, eh ik hoop dat men in 's Hage een middel zal weten uit te denken om dezelve te doen vervallen; want, op dat punt na, kan de keuze niet twijfelachtig zijn. Immers door deze tijdige oplossing der 10% restitutie zoude men niet alleen het daarmede gelijkstaande bezwaar vermijden, dat de Engelschen gereed zijn om ons op te leggen, maar ook den maatregel, die nadeelig voor onze zoutvaart zoude werken, en daarenboven kreeg de onderhandeling spoedig die rigting en dienomvang, welke wij, naar ons systema, verkiezelijk oordeelen.

De heer Huskisson zoude zijn doel voor bereikt houden, hetzij dat men aan de Engelsche schepen mede 10 % restitueerde, hetzij dat men de onze, die op Engeland varen en terug, voortaan van die restitutie geen genot het hebben; maar bij geeft aan dit laatste de voorkeur en ik zoude, onder verbetering, mede ditzelfde v alternatief liever hebben, dewijl er dan nog een verschil ten onzen voordeele blijft in de zeldzamè gevallen, dat Nederlandsche en Bntsche schepen concurrent uit onze havens op die van het noorden en van de Middellandsche Zee varen.

sHet spreekt voorts vanzelve, dat zoo dit conciliatoir in Neder- land raadzaam wordt geacht, een paar te wisselen nota's genoegzaam zullen zijn om het tot stand te brengen.

*) Art. 10 van de tariefwet van 26 Augustus 1822. Posthumus

10

Sluiten