Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een gelijk bewijs te geven van welwillende gezindheid, de schepen, onder Nederlandsche vlag boter aanvoerende, al mede voor het regt zonder dezelfde restitutiën in debet bij de adrninistratie zoude kunnen doen aanteekenen en behandelen, kunnende de ambassadeur tevens worden gemagtigd om, in gevalle het toestaan van dit laatste van de Engelsche zijde bedenkingen ontmoetende, die het afbreken der onderhandelingen, wanneer men daarop van de Nederlandsche zijde bleef 'staan, Zouden kunnen ten gevolge hebben, ook daar overheen te stappen, liever dan het bevel in rade te zien daarstellen en ten uitvoer leggen.

- No; 88. — 1824, 27. — DE MEY VAN STREEFKERK AAN VAN REEDE

De koning heeft in overweging genomen Uw rapport van den 25en dezera), waarbij behandeld is de depêche van H. D. ambassadeur te Londen van den zoen tevoren *) opzigtelijk de drukkende maatregelen, waaraan Engeland het voornemen heeft de Nederlandsche vlag te onderwerpen, en over het aangaan van conventiêh over de gehjkstelling der vlaggen in de handelszaken tusschen de beide landen in het algemeen.

Z .M. kan zich wel vereenigen met het bij dit rapport aan de hand gegevene conciliatiën, dat namelijk de 10% van de Engelsche schepen hier te lande niet gevorderd, maar in debet in de registers zouden worden aangeteekend; de ambassadeur zal dus in dien zin kunnen worden aangeschreven.

H. D. zoude intusschen nog de voorkeur geven aan eene schikking in forma, en vindt ook geene zwarigheid om het in de voornoemde depêche bedoeld voorstel van den heer Huskisson aan te nemen, mits daarbij dezerzijds worde voorbehouden om omtrent den handel buiten Europa, zoodanige maatregelen te kunnen nemen als noodig zal geoordeeld worden overeenkomstig de bepalingen, deswege in Engeland bestaande.

Bijaldien hiertegen geene bedenkingen mogten aanwezig zijn, dan zoude aan het beleid van den ambassadeur Falck kunnen worden overgelaten de keuze tusschen de aangegevene middelen, ten einde uit de moeyelijke positie, waarin men zich dezerzijds bevindt, te geraken.

*) R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 3 Aug. 1824.no. 18. ») No. 87. *) No. 86.

Sluiten