Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenigszins algemeene mtdrukking echter van „handel buiten Europa" naar ons inzien zal moeten worden gewijzigd in den zin, voorkomende in U. Exc. brief van den zoen dezer •), opdat niet b.v. onder handel in Europa gebragt worden de aanvoeren van Oost-Indiën met Engelsche schepen naar de Nederlanden, mitsgadersdat al het oyerige en o.a. de jjoutvaart bhjveinzijngeheelen men zich van de Engelsche zijde volgens het project, gevoegd bij U. Exc. brief van den 23c» dezerbereid verklare tot het aangaan van commercieele onderhandelingen in zoodanigen ruimen zin, als door Z. M. wordt beoogd.

Tot biertoe geschreven hebbende, wordt mij door den secretaris van staat namens den koning het volgende medegedeeld: „De kennisneming der latere missive *) van den ambassadeur Falck heeft geene gelegenheid gegeven tot andere denkbeelden of wijzigingen van die, welke gisteren over deze materie zijn geopperd en zich dus conformeerende met dit berigt, komt het ook Z. M. voor, dat de dientengevolge te geven instructiën morgen door den heer S.v.Ln.4) zullen kunnen worden overgebragt; mitsgaders dat, wanneer de schikking reeds met 1 Augustus aanstaande zal werken, het vooruit te zien is, dat de voorkeur in Engeland zal gegeven worden aan het treffen der schikking door het wisselen van nota's boven het denkbeeld van het sluiten eener conventie, hoezeer ook anders aannemehjk; het ontwerp van nota van den heer Canning heeft bij Z. M. geen twijfel overgelaten ten aanzien van den wensch van Engeland om in verdere schikkingen te komen en < heeft alzoo in dat opzigt veel geruststelling gegeven".

Ik geloove, dat U. Exc. zich door deze mededeeling alsnu volkomen op zijn gemak zal vinden en hope weldra te vernemen, dat alles tot wederzijdsch genoegen is ten einde gebragt.

No. 90. — 1824, Juli 30. — FALCK AAN VAN REEDE s).

Bij de aankomst, gisteren, van den heer Strick van Linschoten,) heb ik mij vereerd gezien met uwe depêche van den 27 sten dezer'). Sedert het schrijven derzelve zal Uwe Exc. het vertrek van den

No. 86. *) Zie hiervóór, blz. 150, noot I. .#) Schrijven van 26 Juli 1824, R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 29 Juli 1824, no. 2971.

•) Strick van Linschoten. s) Uit Londen, no. 120. — R. A., coO. Falck, 96*) De koerier uit no. 89. ') No. 89.

Sluiten