Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ministers bewilligd heeft. Dezelve laat de zoutvaart op den tegenwoordigen voet. Voor alle exportatie uit Nederland blijft de nationale vlag in het uitsluitend genot der korting van 10%. Ook is het mij, wat de importatie aangaat, gelukt te bedingen, dat dit genot niet zoude ten deel vallen aan Britsche schepen, van elders komende dan uit havens van het Vereenigde Koninkrijkl), en alles bepaalt zich dus tot den regtstreekschen aanvoer uit dit land met schepen onder Britsche vlag. Daar ondertusschen deze aanvoer, wat de belangrijkste artikelen betreft, aireede buiten het bereik der Nederlandsche schippers is, zooals ik bij eene vorige gelegenheid heb doen opmerken, kunnen onze reederijen en derzelver voorstanders met geenen grond over den onderhavigen maatregel klagtig vallen. Ook voor de schatkist is de opoffering onbeduidend. Ten aanzien der van hier verzonden wordende manufacturen kan ik geene raming maken, omdat de in massa opgegeven hoeveelheid rut een aantal verschillende soorten bestaat, die bij ons tarief zeer verschillend belast zijn. Maar voor de koffi, berekend naar een invoer zooals die van voorleden jaar (1.500.000 Ned. pond), zoude de korting der 10% niet meer bedragen dan / 3000.—, voor de indigo slechts / 920.—, voor de katoen ruim /1400.—, enz. Bij de geringheid dezer sommen kan het bevreemden, dat men van de Engelsche zijde zoo ernstig op schikkingen heeft aangedrongen, die zulke eene uitkomst opleveren: maar in Maart, toen de eerste voorstellen gedaan werden, waren hunne verwachtingen ook geheel anders, en eerst op het einde van de veelvuldige conferentiën deswege hebben zij gevoeld, dat zij zich in billijkheid met hetgene nu bepaald is, behoorden te vergenoegen.

U. Exc. zal uit de nota's zien, dat de ingang der korting tot den 15e» dezer verschoven is, zoodat er tijd wezen zal voor het opmaken van 's konings besluit en voor het verzenden daarvan naar de onderscheidene havens. In dit opzicht neme ik nog de vrijheid uwe aandacht te vestigen op de bewoordingen, door mij gebezigd: „bien entendu que cet affranchissement du dixième des droits sera seulement provisoire et ne deviendra définitif qu'a 1'époque de la conclusion de Tarrangement projetté".

x) De concept-nota van Canning (zie hiervóór, blz. 150, noot r) had: „the déduction of 10 % .... shall.... be equally allowed to the like goods when imported in british ships."

Sluiten