Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan de invoer onder eigene vlag bij de Algemeene wet of bij het tarief van regten op in- uit- en doorvoer speciaal is begunstigd

No. 95. — 1824, AugUStUS 15. — DE MEY VAN STREEFKERK AAN ELOUT EN HANEGRAAFF *) 3).

Het koninklijk besluit van den rxen dezer4) stelt de

Engelsche reederijen in het geval van, evenals bij art. 10 der wet van den z6en Augustus 1822 voor Nederlandsche schepen is bepaald, de restitutie te erlangen van 1/10 der regten van invoer der door den herwaarts afgezondene goederen. Deze maatregel, welke de voorregten verminderd van de Nederlandsche reederijen, zal welligt achtervolgends meer algemeen moeten worden, wan neer andere met de Nederlanden handeldrijvende mogendheden zich omtrent den grondslag van gelijke wederkeerige behandeling mogten willen verstaan.

Het is dus vooruit te zien, dat de werking van art. 10 der wet van den 26en Augustus 1822 allengskens zal ophouden, maar in verband met het bepaalde bij de laatste par. van art. 11 der wet van den izen Juli 1821 *) zal het dan dienstig zijn, dat op eene andere wijze worde gezorgd voor de aanmoediging en ondersteuning van den inlandschen scheepsbouw; en daar de schikking.met Engeland getroffen, alleenlijk betreft de vaart onmiddelijk uit het vereenigde Koninkrijk van Groot-Brittanje en er ook geene redenen bestaan om dezelve voor andere mogendheden verder uit te breiden, zal die aanmoediging naar 's konings inzien in de gemelde omstandigheden kunnen gevonden worden. '

De koning meent namentlijk, dat met betrekking tot de vaart buiten Europa alleen de Nederlandsche schepen en de schepen van het land, vanwaar de lading afkomstig is, onder zoodanige wijzigingen als noodig mogten geoordeeld worden, in de Nederlandsche havens zouden behooren te worden toegelaten, immers dat alle andere schepen aan hooge inkomende regten zouden behooren te worden onderworpen.

Z. M. verlangt, dat dit een en ander door u gezamenüjk in over-

*) Door de wet van 26 Augustus 1882 (Stsbl. no. 39) werden stroop, suiker, thee en zout begunstigd.

*) D. Hanegraaff, Staatsraad, Administrateur der Directe Belastingen, In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen. *) R. A., Waterstaat 2567. *) No. 94. «) Staatsblad no. 9. (De zg. Beginselenwet.)

Sluiten