Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dijk stroomen zoude, dien men, omdat hij niet al het water keerd, goed zou vinden te verlagen. Het aandachtig nagaan der staten van invoer en het vergelijken van derzelver resultaat met den wezenlijkentoestand onzer concurrerende fabrieken kan alleen t tot een gegrond oordeel leiden over hetgeen in dezen te doen staat. De belanghebbende fabricanten zullen wel altijd tegen alle vermindering stemmen en de oogen gesloten houden voor eene waarheid, die echter geen betoog, noodig heeft, dat namelijk zonder eenige inschikkelijkheid van onze zijde op punten, die voor de Engelsche nijverheid van waarde zijn, alle pogingen om onze voortbrengselen den toegang tot deze markten te bezorgen, vruchteloos zijn zullen.

Niet gering is het getal dier voortbrengselen, voor welke eene aanzienlijke yennindering dient bedongen te worden, doch hoeveel dezelve precies bedragen moet om ons oogmerk te bereiken, is bezwaarlijk uit te maken zonder de respective fabricanten te hebben geraadpleegd.

Hoe het thans hier ten aanzien van vreemde lakens, linnen, kanten en wapenen gesteld is, kan blijken uit het Engelsch tarief, waarvan gemakshalve een extract hiernevens gaatx). Glaswerk, hoeden, boeken enz. zijn misschien ook voorwerpen, welke hier met voordeel uit Nederland zouden worden kunnen aangebragt en gesleten, indien de regten van invoer niet zeer hoog waren; subordinatehjk make ik nog gewag van meekrap, kaas en boter, want eene verniindering van het bezwaar op die artikelen zoude een goeden indruk maken, hoewel de invoer der twee laatstgemelde niettegenstaande het hooge regt stand gehouden en zelfs toegenomen heeft en de mindere aftrek onzer krap hoofdzakelijk te wijten schijnt aan het mistrouwen van de qualiteit.

De aanduiding van nog andere artikelen zal mij zeer welkom zijn ter vervanging van zoodanigen der bovengemelde, omtrent welke het Britsch ministerie zwarigheid maken mogt de bestaande wetgeving te laten varen of te wijzigen: bv. wapenen om consideratiƫn, met de politie in verband staande, en linnens uit vreeze voor heftig misnoegen der Ieren.

Men zal zich voorts en in allen geval dienen te verstaan over

*) Hier weggelaten.

Sluiten