Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vruchteloos zijn zullen". Dit doet dan weder deze vraag geboren worden, voor welke voortbrengselen moet die gemakkelijke toegang gezocht worden, waarin moet dat gemak bestaan? Bezwaarlijk (zegt de heer Falck) is dit uit te maken zonder de respective fabricanten te hebben geraadpleegd.

Ik heb tot nu niet duidelijk ingezien, hoe dit te bewerkstelligen; niet alleenlijk kleven hier de zooeven gegeven wenken omtrent de moeilijkheid van nauwkeurige, onpartijdige, volledige berigten te erlangen, niet alleenlijk heeft het meer dan eene bedenking in om zonder eenige zekerheid, of en in hoeverre men in Engeland zal kunnen slagen, allerlei beraadslagingen en voorstellen uit te lokken, hoop en vrees in het spel te brengen, maar zou het wel veel afdoen te weten, welke verlichting van regten op den invoer van vreemde landen door sommige belanghebbende Nederlanders verlangd wierd, wanneer anderen ter bevordering van hun bijzonder belang beperking van invoer hier te lande willen en ook dezer eigenbelang in berekening moet gebracht worden? Mén verliest zich, wanneer men zich in de beschouwing van alle die bijzonderheden, welke daarenboven aan zoo menig en onverziene verandering zijn blootgesteld, verdiept. Ik althans betuig rondelijk de draad niet te kunnen vinden noch vast te houden, die mij uit den doolhof redden moet.

Zullen de zwarigheden verminderen, wanneer men de voortbrengselen van den grond van deze onderhandeling uitsluit? Mij is dat hoogst twijfelachtig; ik wil gaarne aanemen, dat het steeds toenemende vertier in Engeland van onze boter en kaas niet te wenschen overlaat, en hoezeer ten aanzien van de vlas eenige meerdere twijfel heerscht, wil ik ook dit voortbrengsel er niet van uitzonderen. Maar zijn er dan geene andere voortbrengselen van onzen grond, die naar eenen nieuwen uitweg verlangen, en wanneer eens Engeland in waarheid tot het openen zijner havens voor de granen overging, zoude dan niet een belangrijk deel van onzen landbouw van een voorrecht Verstoken worden, hetwelke hetzelve zóózeer behoeft, dat men nu tot maatregelen heeft moeten besluiten, die toch niet boven alle bedenking zijn?

Het is zoo, de Engelschen zullen dan welligt hunne steenkolen te berde brengen, die bij de vennindering van het recht alligt wederom op de Hollandsche markt de voorkeur zullen verkrijgen boven die van Luik en Henegouwen. Het is mogelijk, dat zulks

Sluiten