Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te handelen, mits men ook van de Britsche zijde dit doe en wettigt reeds gedaan heeft. Het voortdurend verblijf en de aard der werkzaamheden van den heer Falck geeft hem, zoo ik mij niet bedriege een gemakkelijker stand dan wanneer hij enkel tot onderhandelingen over een handelsverdrag was overgekomen, en als er wezenlijk van beide zijden opregte wil om tot eene billijke overeenkomst over te gaan gevonden wordt, dan zouden voorloopige vertrouwelijke gesprekken welligt beter het doel treffen dan eigenlijk gezegde officiƫele bijeenkomsten. Ik althans moet Uwe Exc. betuigen mij niet in staat te vinden om eene instructie in deze zaak te ontwerpen, die mij zelve voldoen zou, en ik moet bij het eindigen van dezen brief herhalen hetgeen ik in het begin aanmerkte, dat de kermis van de schets van den heer Falck, onvervankelijk ontworpen, hoogst belangrijk zal zijn; wanneer wij daarbij mogten ontvangen eenige stellige berigten omtrent de gezindheid van het Britsche ministerie, dan zoude de zaak mogelijk meer opklaren en wij althans kunnen oordeelen, of het beter zou rijn nog te wachten, waartegen de heer Falck zich niet verzet, mits hij er van onderligt worde.

Mijn gevoelen zou dit zijn. Is er een handelstractaat op waarlijk milde en ruime gronden te sluiten, dan is daarin groot algemeen nut te treffen. Enkele uitzonderingen zullen dan welligt noodig wezen, maar deze moeten eerst uit den loop der onderhandelingen voortvloeyen en niet op den voorgrond gesteld worden. *

Maar ik moet aan den anderen kant bedenking maken tegen het aanvangen van officiƫele handelingen ad hoe, wanneer men van beide zijden tezamen komt om vast te houden in het algemeen aan het beginsel van bescherming van inlandsche nijverheid door hooge regten.

Want dan (en deze aanmerking meen ik aan Uwe Exc.'s aandachtige overweging te moeten aanbevelen) is het beter gebleven bij hetgeen wij nu hebben; zoo ik mij toch niet bedriege, dan rijn de fabrikanten niet zoozeer ontevreden met den tegenwoordigen stand; zij zelve Vinden in het tegenwoordig tarief eene aanmoediging, die door het steeds aanmoedigende vertier bewezen.wordt, ook den handel doet toch niet keeren, en bij het mislukken van de goede pogingen loopt men gevaar overdreven vorderingen te zullen verkrijgen.

Vooraf en bovenal dient dus onderzocht wat Engeland zou

Sluiten