Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den loop, welke de onderhandelingen over dit punt, welke den ambassadeur Falck, ingevolge Uwer Exc's missive van den yen Juli 1.1.'), is voorgeschreven aan te vangen en te onderhouden, zullen nemen, aan den koning voor te dragen over dit gewigtig punt het gevoelen van H. D. minister voor de Marine en Koloniën te vragen, terwijl H. D. welligt zal kunnen goedvinden ook mij te magtige^ hierover tevens het gevoelen van de meest daarin betrokkene kamers van koophandel en Fabrieken, in het bijzonder die van Amsterdam, daaromtrent in te nemen, welke kenners het misschien niet ongeraden zoude zijn in het algemeen over de belangens van dit rijk in betrekking tot Engeland vertrouwelijk te raadplegen, hetwelk echter, naar mijn inzien, de onderhandelingen niet zoude behooren te vertragen, maar gedurende dezelve zoude kunnen plaats hebben.

No. 113. — 1825, Juni 27. —PUNTEN VAN INSTRUCTIE VOOR FALCK *) *).

Artikel [1].

De voorschreven overeenkomst zal, zooveel mogelijk, zich uitstrekken tot alles wat den handel en de scheepvaart van Nederland bevorderen kan.

Artikel [2].

Bij de onderhandelingen zal de ambassadeur ten grondslag nemen de aan,hem reeds medegedeelde instructiën*) en voorts in het bijzonder hetgeen hem bij deze zal worden voorgeschreven.

Artikel [3].

In alle te maken bedingen zal het beginsel eener billijke weerkeerigheid zooveel mogelijk moeten worden in het oog gehouden worden.

Artikel [4].

Op dien voet zal de ambassadeur kunnen toestemmen in eene

*) R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 7 Juni 1825, no. 30/53. *) Ontwerp van Stratenus. — R. A., Waterstaat 2567. *) 3 Juli 1825 door den koning goedgekeurd. ') No. 74-

Sluiten