Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

algeheele gehjkstelling van de wederzijdsche vlaggen voor zoover betreft de tonne-, loods-, baak-, vuur-, havengelden en andere scheepsongelden meer, welke in de respectieve havens der beide rijken geheven worden, te dien effecte dat in iedere van die havens de vreemde schepen geene andere of meerdere lasten zullen behoeven te betalen dan die, waaraan de eigen schepen onderworpen zijn.

Artikel [5].

Gehjkerwijze is Z. M. genegen toe te stemmen in eene algeheele gehjkstelling der wederzijdsche vlaggen met opzigt tot de regten van in- en uitvoer op de goederen, welke in eenige Europeesche haven, hetzij Nederlandsche, hetzij Engelsche of andere, uit of naar een Nederlandsche, Engelsche of andere Europeesche haven, doch niet uit of naar landen buiten Europa gelegen, met Engelsche of Nederlandsche vaartuigen worden aangebragt of afgescheept.

Deze gelijkstelling zal echter, voor zoover Nederland betreft, zich niet uitstrekken tot zoodanige goederen, wier invoer onder eigen vlag in het bijzonder begunstigd is, gelijk bereids bij besluit van 11 Augustus 1824, no. 72ยป), is bepaald.

Artikel [6].

In de derde plaats zal de ambassadeur kunnen in overleg treden nopens eene ontlasting over en weder van eenige voortbrengselen van de nijverheid, den landbouw enz., zoodanig dat dezelve voortaan bij den invoer uit het eene land in het andere slechts aan een matig, het vertier niet belemmerend regt onderworpen zullen zijn, met bepaling, dat op al de overigen de wederzijdsche tariffen toepasselijk zullen blijven.

Artikel [7].

De artikelen, welke zelfs na de jongste voorstellen van den heer Huskisson en voor zooverre dezelve daarin niet begrepen en echter bij het Engelsche tarif met hooge regten bezwaard zijn,

J) No. 94.

Sluiten