Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel [10].

De ambassadeur zal verder zich met het Engelsche ministerie verstaan over de herleiding van dit regt in eene belasting op het gewigt, zullende te dien einde een middelprijs worden aangenomen en vervolgens het gewigt der voorwerpen door proeven in het klein worden bepaald. Deze wijze van belasting zal ook op natte waren kunnen worden toegepast en de belasting voorts geheven worden van het bruto gewigt, behoudens de vergoeding van zoodanige tarra, als voor ieder artikel naar gelang van pakking enz. zal worden vastgesteld.

Artikel [ïi].

De ambassadeur zal alsmede tot een punt van overleg maken het beramen van middelen, die, bij het meeste gemak, tevens voldoende zekerheid kunnen aanbieden met opzigt tot den oorsprong der goederen, welke wederzijds van de hooge regten bevrijd zullen zijn, ten einde de begunstiging aan geene goederen van eenen anderen oorsprong te stade kome. Met opzigt tot de Nederlandsche lakenen schijnt het vereischte middel voorhanden te zijn in 's konings besluit van 1 Juni ï.820 1), waarvan de navolging in Engeland door den ambassadeur zoude kunnen worden voorgeslagen.

No. II4. — 1825, Juli 5. — DE MEY VAN STREEFKERK AAN DE CONINCK1).

Ik vinde mij gelast aan Uwe Exc. kennis te geven, dat Z. M. .goedkeurt de door den Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid'), ontworpene punten van voorloopige instructie4) ten aanzien van het sluiten van eene handelsovereenkomst met Groot-Britanniën en Uwe Exc. voor gemagtigd houdt tot de mededeeling derzelve aan den ambassadeur te Londen als eene aanvankelijke handleiding bij de door hem aan te vangen negotiatie.

Dienonverrninderd verlangt de koning, j3at de minister voor

*) Stsbl. no. 14. *) UU Brussel. — R. A., Waterstaat 2567. *) A. A Stratenus. *) No. 113.

Sluiten