Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of verlatende, en Nederlandsche schepen, de havens van het Vereenigde Koningrijk van Groot-Brittannièn en Ierland binnenkomende of verlatende, zullen aan geene andere of hoogere scheepsregten of lasten onderhevig zijn dan van nationale bodems geheven worden, die zulke havens respectivelijk inkomen of verlaten.

(N.B. Indien men zich verstaat op het stuk der loodsgelden, zal de afspraak deswege alhier worden ingelascht).

Komt woordelijk overeen met het ie artikel der conventiën met Pruisen, Denemarken enz.»).

Artikel 2.

Alle goederen, waren en koopmanschappen, voortbrengselen zijnde hetzij van het Koningrijk der Nederlanden, hetzij van eenig ander land, welke uit de havens van dat koningrijk op Britsche schepen wettiglijk mogen wórden ingevoerd in het Vereenigd Koningrijk van Groot-Brittannièn en Ierland, zullen in gelijker voege regtstreeks mogen worden ingevoerd in Nederlandsche schepen, en alle goederen, waren en koopmanschappen, voortbrengselen zijnde hetzij van eenige der onderhoorigheden van zijne Groot-Britannische Majesteit of van eenig ander land, die in Britsche schepen wettiglijk uit de havens van het Vereenigd Koningrijk uitgevoerd mogen worden, zullen in gelijker voege uit die havens mogen worden uitgevoerd in Nederlandsche schepen.

Wederkeerig zullen alle goederen, waren en koopmanschappen, die de havens van Nederland in schepen van dat koningrijk wettiglijk mogen worden in- en uitgevoerd, die havens in gelijker voege in- en uitgevoerd mogen worden in Britsche schepen.

Het regt der wederkeerigheid schijnt door dit en het volgende artikel boven alle bedenking te zijn verheven. Dus bv. blijft Nederland vrij om, desgeraden öordeelende, den aanvoer van deze of gene goederen te verbieden, in gelijker voege als de Britsche het toelaat uit eenige Europeesche haven producten van Azië, Afrika en Amerika herwaarts aan te voeren.

Voorts is te letten op het woord regtstreeks, door welke de vaart met Nederlandsche schepen uit de Oostzee of uit Spanje op de Engelsche havens aan onderscheidene regten onderhevig blijft, doch wederkeerig kan men bij ons de indirecte vaart met Britsche schepen verstoken laten van de 10 pet.'restitutie, welke de nationale genieten.

*) Zie blz. 136, noot i.

Sluiten