Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 3.

Alle goederen, waren en koopmanschappen, die het geoorloofd is regtsreeks uit de havens van het eene rijk in die van het andere < in te voeren, zullen onderhevig zijn aan hetzelfde bedrag van regten, hetzij dat deze invoer geschiede met nationale bodems of met schepen van het andere rijk, en alle goederen, waren en koopmanschappen, die het geoorloofd is uit de havens van elk der beide rijken uit te voeren, zullen regt hebben op dezelfde premiën, restitutiën en vergoedingen, hetzij dat de uitvoer plaats hebbe in nationale schepen ot in schepen van het andere rijk.

Dit en het voorgaande artikel subintreren voor drie artikelen in de conventiën met Pruisen en Denemarken, alwaar de beperking van derzelven effect tot de regtstreeksche gemeenschap tuschen de respective landen minder stellig is uitgedrukt, doch ia de executie heeft men het echter aldus begrepen.

Artikel 4.

Bij den aankoop van eenig voortbrengsel van den grond of de nijverheid van het eene rijk, dat in het andere zal zijn ingevoerd, zal door geen der beide gouvernementen en door geene maatschappij, ligchaam of agent, ten hunnen behoeve of onder hun gezag handelende, direct of indirect, eenige voorrang of voorkeur gegeven worden ter zake van de vlag, onder welke zoodanig voortbrengsel ingevoerd is, zijnde het de ware wil en meening der hooge contracterende partijen, dat in dit opzicht geen verschil of onderscheid hoegenaamd plaats vinde.

Gelijkluidende met art. 5 der Pruisische conventie.

Artikel 5.

Het zal aan Britsche schepen vrij staan regtstreeks uit eenige haven van zijne Groot-Brittannische Majesteits onderhoorigheden te stevenen naar eene der Nederlandsche koloniën in Afrika, Amerika of de West-Indiën en aldaar alle goederen in te voeren, voortbrengselen zijnde van den grond of de nijverheid van het Vereenigde Koningrijk of van eenige plaats der Britsche onderhoorigheden, mits zoodanige goederen in zoodanige kolonie op den invoer niet verboden of eeniglijk uit de Nederlandsche onder-

Sluiten