Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoorigheden toegelaten zijn. En zullen zoodanige Britsche schepen en zoodanige met dezelve ingevoerd wordende goederen in die Nederlandsche koloniën aan geene andere of hoogere lasten onderhevig wezen dan aldaar verschuldigd zijn voor. Nederlandsche schepen, gelijke soorten van goederen invoerende of voor gelijke goederen, voortbrengselen zijnde van de grond of nijverheid van eenig ander land, die het geoorloofd is in zoodanige kolonie met Nederlandsche schepen in te voeren.

Gelijke bevoegdheid en vrijheid van invoer zal in de koloniën van het Vereenigde Koningrijk verleend worden aan Nederlandsche schepen en aan goederen, voortbrengselen van de grond en nijverheid van Nederland en deszelfs onderhoorigheden.

Hier is het behoedmiddel, waarop ik bij mijn no. 64 *) doelde, om aan de vaderlandsche producten in Suriname bij aanhoudendheid eene billijke voorkeur te bezorgen, en blijft deze clausule in zoo ruime bewoordingen gesteld, zoo vertrouw ik, dat de belangrijkste bedenking, waartoe de maatregel aanleiding geven kan, vervallen zal.

Artikel 6.

Het zal aan Britsche schepen geoorloofd zijn Van elke Nederlandsche kolonie in Afrika, Amerika en de West-Indiën alle goederen uit te voeren, die in zoodanige kolonie op den invoer niet verboden zijn, en zoodanige Britsche schepen en zoodanige met dezelven uitgevoerd wordende goederen zullen aan geene andere of hoogere lasten onderhevig zijn dan aldaar te betalen zouden vallen voor, en geregtigd tot dezelfde restitutiën als aldaar zouden worden verleend aan Nederlandsche schepen, zulke goederen uitvoerende.

Gelijke vrijheid en voorregten van uitvoer zullen wederkeerig in de Britsche koloniën' verzekerd zijn aan Nederlandsche schepen en aan de in dezelve uitgevoerd wordende goederen.

(N.B. Hier zoude eene gevoegelijke plaats zijn om te doen bepalen, dat de schepen, thans op den voet der conventie van 12 Augustus 1815 in de vaart op Demerary, Essequebo en Berbice gebruikt wordende, bij voortduring in die koloniën zullen worden toegelaten, hoewel niet in Nederland gebouwd").

*) Schrijven van Falck aan de Coninck van 14 Juni 1835 (R. A., Buitenlandsche

Zaken, exh. 18 Juni 1835, no. 33). •) Zie blz. 189, noot 3.

Sluiten