Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel ya.

Het zal Britsche schepen vrij staan om uit eenige der koloniën van zijne Groot-Britannische Majesteit in Afrika, Amerika of de West-Indiën regtstreeks te stevenen naar eenige haven in Nederland met alle artikelen, voortbrengselen zijnde van de grond of nijverheid dier koloniën, waarvan de invoer in Nederland niet verboden is, en zulks tegen betaling van dezelfde regten en lasten met betrekking zoowel tot het schip als tot de lading als verschuldigd zijn voor een Nederlandsen schip en voor gelijke goederen, in zoodanig schip uit een vreemd land ingevoerd wordende.

Wederkeerig zal zulks plaats vinden in de havens van het Vereenigde Koningrijk van Groot-Britannièii en Ierland ten aanzien van Nederlandsche schepen en derzeive ladingen, regtstreeks komende van eenige bezitting in Afrika, America of de West-Indiën, onderhoorig aan Z.M. den Koning der Nederlanden.

Dit zoude eene verandering noodzakelijk maken in hetgeen ons tarief x) op het artikel der suikers voorschrijft, maar vond men daarentegen goed om suikers van vreemde koloniën hooger te belasten dan de eigene, zoo zoude de Britsche lading zich daaraan op grond van de tegenwoordige conventie niet kunnen onttrekken.

Hieruit zoude voor Colin Campbell de bevoegdheid resulteren om voor zijne katoen de Engelsche markt te bezoeken, zoo dikwijls deze voordeeüger is.

(N.B. Omtrent art. 5, 6, 7, valt aan te merken, dat dezelve in geen geval vroeger effect kunnen sorteren dan January 1826, uit hoofde der parlementsacte, welke dien termijn bepaalt).

Artikel 76.

De hooge contracterende partijen verbinden zich om alle artikelen, voortbrengselen zijnde van den grond of de nijverheid van hunne respective onderhoorigheden, bij derzelver toelating in het rijk van de andere aan geene hoogere regten te onderwerpen dan die voldaan worden van dezelfde artikelen, voortbrengselen zijnde van den grond of de nijverheid van eenig ander vreemd land; om geen verband of beletzel te leggen op den uit-of invoer van

>) Tarief van 26 Augustus 1822, Stsbl. no. 39. Van de suiker werd een differentieel recht geheven al naar het artikel op nationale of op vreemde schepen werd ingevoerd (/ 0.30 en / 1.20 per 100 pond).

Sluiten