Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene afzonderlijke ontlasting te bedingen dan te deelen in het gemak dat thans, krachtens de evengemelde regulatiën, aan den handel van alle natiën te beurt zoude vallen, hetzij dezelve een prohibitief dan wel een liberaal systema ten aanzien van Engeland volgen. Doch de heer Huskisson heeft mij den. inhoud van art. XIV op doen merken, welk het gouvernement bevoegd maakt om het bedrag der inkomende regten met een vijfde te verhoogen tegen alle landen, die het prohibitieve stelsel in deszelfs volle gestrengheid blijven aankleven, eene bevoegdheid waarvan al spoedig ten opzigte van Frankrijk zoude worden gebruikgemaakt, indien deszelfs regering, zooals waarschijrdijk is, volharden mogt bij hare weigering om de vlaggen wederzijds gelijk te stellen.

Welke ook, naar het oordeel vari Uwe Exc., de waardij moge zijn van redeneringen pro en contra, zooveel komt mij tenslotte zeker voor, dat de ministers van dit land te goeder trouw gelooven voor het tegenwoordige niet verder te kunnen gaan in de begunstiging of ontlasting van die takken van vreemde industrie, welke met de Engelsche wedijveren. In vervolg van tijd vleien zij zich de handen ruimer te zullen hebben, en inmiddels blijft men bij ons, zooals overigens vanzelve spreekt, onverlet in de handhaving der beschermende regten, bij ons tarief van 18*2 vastgesteld.

In de conferentie, van welke ik de eer heb u verslag te doen, is voorts nog gehandeld over de gelijkstelling der vlaggen in de regtstreeksche vaart tusschen Nederland en Groot-Britannië en over het wederzijdsch toegankelijk maken der West-Indische bezittingen, en den volgenden dag heeft de heer Canning mij het ontwerp van eenige artikelen doen geworden, van welke eene vertaling uit het Engelsch hiernevens gaat *). Ik heb op dezelve het een en ander aangeteekend, dat tot opheldering strekken en de beoordeeling der voorgestelde bepalingen gemakkelijk maken kan. Liefst zag men hier, dat deze op een en denzelfden tijd tot stand kwamen en dus, onder bijvoeging van eene schikking over dé loodsgelden, eene volledige conventie van 1 reciprociteit op het stuk van navigatie uitmaakten. Met hetgene de koloniale vaart betreft, zal men zich echter desnoods uitstel getroosten, zoodat eene verklaring over het al of niet openen derzelve tot tegen het einde dezes jaars zoude kunnen achterwege blijven; doch met de

*) No. 115.

Sluiten