Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overige objecten is het anders gelegen, en ik bespeur alhier groote gezindheid om de provisioneele overeenkomst van Augustus 1824 *) hoe eer hoe liever te zien vervangen door eene orde van zaken, in welke óf de vlaggen wederzijdschopgelijken voet zullen behandeld, óf elk der twee gouvernementen volle vrijheid hebben zal om de zijne'door al zulke middelen te bevoordeelen als hij met zijne algemeene belangen bestaanbaar achten zal.

Ik heb mij alleenlijk verbonden om hetgene in meergemelde conferentie verhandeld is en het daaruit voortgevloeide ontwerp ter kennis te brengen van den koning, wiens welbehagen omtrent het aan een en ander te geven gevolg ik thans van Uwe Exc. inwachten zal.

No. II7. — 1825, Juli XX. — FALCK AAN DE CONINCK »).

Bij mijn schrijven van den zxsten der jongst verloopene maand») had'ik de eer Uwe Exc. voorloopig te verwittigen, dat de heer Huskisson en zijne ambtgenooten hun in de maand Maart aan het parlement voorgestelde plan van commercieele faciliteit niet ten volle zouden kunnen realiseren. Zulks blijkt nu nader uit de acte, welke op den 5«n dezer door den koning bekrachtigd isgeworden, en van welke een exemplaar hiernevens gaat. Het vreemde linnen, het glaswerk en eenige weinige artikelen van minder belang voor ons zullen inderdaad voor het tegenwoordige onderhevig blijven aan de hooge regten, van welke het bovengemelde plan eene aanmerkelijke reductie beloofde. Doch desniettegenstaande blijft er genoeg over om deze verandering in het Engelsch systema als hoogst gewigtig te beschouwen en zich van dezelve voor de handeldrijvende wereld in het algemeen wezenlijke voordeelen te beloven. Onder de gevallen, in welken art. V dezer acte het gouvernement autoriseert om de voortbrengselen van eenig vreemd gewest met 20 % boven het bedrag der gewone regten te bezwaren, wordt (zoo ik mij niet bedrieg nu voor de eerste reize) ook gespecificeerd de omstandigheid, dat de uitvoer eener grondstof naar Groot-Britanniën ergens verboden of belast is. De van zoodanige grondstof gefabriceerde waar, voor zoover die afkomstig is uit het land, alwaar het verbod of de belasting plaatsvindt,

i) Zie no. 94. !) R. A, Waterstaat 2567.

*) R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 25 Juni 1825, no. 6.

Sluiten