Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mag dan alhier op den invoer verboden of met 20% extra bezwaard worden.

Voorts gelieve Uwe Exc. nog hiernevens te vinden een exemplaar der akte tot aanmoediging der Britsche scheepvaart *). Deze acte zelve is nieuw, maar hare bepalingen en voorschriften zijn getrokken uit een aantal reeds bestaande, doch van tijd tot tijd gewijzigde wetten, en derzelver zamentrekking heeft, volgens de considerans, geen ander doel dan duidelijkheid en gemak ten behoeve dergenen, welke zich naar die wetten gedragen of op hare nakoming waken moeten.

No. 118. — 1825, omstreeks Juli .15. — frans smeer

aan falck*).

Engeland heeft voorzeker door de belangrijke verminderingen in deszelfs tarief eene groote schrede gedaan tot toenadering; het heeft echter op verre na nog niet genoeg gedaan om deszelfs stelsel als vrijgevig te beschouwen.

Ik vrees, dat het sluiten van een commercie-tractaat met ons vooreerst nog wel zal achterblijven; doch in de onderstelling, dat men met, ons wilde aanvangen, waartoe ons waarlijk liberaal stelsel misschien geschikte aanleiding kon geven, wat komt er dan in aanmerking?

In 't bijzonder komt het mij voor, dat de onderhandelingen zullen moeten loopen: i°. over de vaart op de koloniën;

2°. het toelaten van de wederzijdsche voortbrengsels van industrie tot matige regten; 3°. de gelijkheid der vlaggen.

I. In de West hebben wij geene andere bezitting, die in aanmerking kan komen dan Suriname, waar vele gronden uitgeput zijn, doch welker mindere opbrengst begint te worden opgewogen door de voortbrengsels der nieuw aangelegde plantagiën aan de Nickerie, welke echter het meest door Engelsch geld gevestigd zijn, en het is te verwachten, dat vele der daar geteelde producten rechtstreeks naar de Engelsche markten in plaats van naar de onze zouden worden vervoerd. Er is, zooveel ik weet, hier te lande

J) Weggelaten. •) Uit Rotterdam. — Gedrukt: Falck, Gedenkschriften, blz. 596.

Sluiten