Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

scbikkingen geraken kan, welke wederkeerige voordeelen verzekeren

Het verlies van Java wordt door de Engelschen met spijt herdacht, en Sir Stamford Raffles, die bekwame man, is met zijnen aanhang nog niet uitgestorven. De invloed van dezen kan gemakkelijk groot genoeg zijn om den handel op de Oost met dien op de West in verband te brengen, èn bij de belofte van de hoogst mogelijke vrijheid op de W.-I. koloniën te sustineeren èn dat onze toestemming van gelijken vrijen handel op Suriname geen equivalent is en derhalve die op de Oost daartegenover staan moet. Het zal den bekwamen onderhandelaar dan wel gelukken, hoop ik, dit kwaad af te keeren.

Het is Van den Bosch, het is Crawfurd, het is Raffles») zelf die ons onze O.-I. bezittingen nog meer hebben doen kennen dan in 1802 voor de beide Hogendorpens) en anderen mogelijk was: deze laatsten redeneerden uit de mogelijkheid van hetgeen Java worden kon, de eersten uit wat het werkelijk is, en wanneer wij berekenen wat in de toekomst Sumatra en Borneo ons nog voorbereiden, dan kan daaruit alleen dit rijk zich eene reeks van voordeelen beloven, welke met andere natiën te deelen door geene gunsten hunnerzijds kan worden opgewogen.

II. Hoeveel er ook schijnbaar bij het nieuwe Engelsche tarief moge gedaan zijn, dit kan van weinig invloed zijn op onzen handel.

Zal men bijvoorbeeld van het raapzaad spreken? Waarom heeft men het verlaagd? Voorwaar niet om onzentwil. Men zie slechts op de ohe: op deze behoudt men de prohibitieve belasting, blijkbaar om den invoer van vreemde olie te verhinderen.

De meekrap heeft men verlaagd met 50, maar de wortel met 70%, blijkbaar omdat men de gestampte mee weren en de wortel hebben wil.

De manufacturen zijn over het geheel genomen gelijkgesteld met de regten bij ons. Dit bezwaar bij ons verhindert niet geheel derzelver invoer; maar men weet zeer goed, dat op diezelfde regten in Engeland geen manufacturen van ons te slijten zijn.

!) Van den Bosch is de schrijver van „Nederlandsche bezittingen in Azië, Amerika en Afrika". (i8r8.) Als beoefenaar van de taal- en volkenkunde van Oost-Azië heeft de Engelschman John Crawford verschillende studiën over Nederlandsch-Indië gepubliceerd. Van Raffles verscheen in 1817 het bekende werk „History of Java,"

«) In i8oz verscheen van de hand van Gijsbert Karei het geschrift: „Brieven aan eenen participant in de O.-I.C", van Dirk: „Nadere uitlegging en ontwikkeling van het stelsel".

Sluiten