Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor eenen oningewijden in het zoo moeyelijke vak der staatkunde is deze aanmerking welligt te gewaagd; ik heb mij echter niet kunnen weerhouden dezelve hier in te lasschen, omdat dezelve ook eenigen invloed heeft op mijne wijze van beschouwen, en wil thans overgaan om te spreken over de bepaalde punten, welke ik, naar aanleiding van U.H.E.G. missive *) ter behandeling heb voorgesteld.

Dezelve zijn:

i°. de gelijkheid der vlaggen in de wederzijdsche landen, zoo ten opzigte van de tonnen-, loods- en andere ongelden als met betrekking tot de regten van in- en uitvoer;

20. de ontlasting over en weder van eenige voortbrengselen der nijverheid enz.;

30. de openstelling der wederzijdsche bezittingen in America.

i°. Ik heb hierin de beide eerste punten, in U.H.E.G. missive voorkomende, bijeengevoegd, omdat mijns inziens ons belang medebrengt om te trachten de onbepaaldste gelijkheid der wederzijdsche vlaggen tê bedingen, en dan versta ik daardoor

A. dat gelijk het aan de Britsche schepen ten allen tijde is vergund geweest en nog vergund wordt om van alle plaatsen, de geheele wereld door, hier te lande goederen aan te brengen, evenzoo aan onze vlag dezelfde vrijheid zoude moeten worden toegestaan, in voege dat de navigatie-acte met al deszelfs duizenderlei modificatiën ten onzen aanzien geheel kwame te vervallen. Bijvoorbeeld: Wij behooren evenzeer met onze vlag de Americaansche, Levantsche en andere ongesponnen katoenen in • Groot-Brittanje te kunnen binnenbrengen en wel tegen dezelfde regten als het de Engelsche schepen toegestaan wordt, terwijl ook de beperking dient op te houden, welke nu belet om vele goederen van vreemden oorsprong van hier in Engeland in te voeren, hetzij zulks geheel verboden of wel alleen met Engelsche schepen geoorloofd is.

Ook dient bij dit punt in overweging te komen, dat de thans bestaande Nederlandsche schepen van vreemden oorsprong of bouw met de in Nederland gebouwde gelijkgesteld behooren te worden.

B. Volkomen gelijkheid van loods-, tonnen-, baak-, vuur-,

*) Van 15 Juli 1825, no. 1, Geheim. — R. A., Waterstaat 2567.

Sluiten